Proceeding: SA.270.2.4.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Lębork w roku 2021

Katarzyna Kaczmarczyk
Nadleśnictwo Lębork
Deadlines:
Posted : 21-10-2020 12:39:00
Placing offers: 23-11-2020 09:00:00
Opening offers : 23-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
270.2.4.2020 - zał. 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania.zip zip 145.82 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - zał. 3.6 - katalog norm oraz normy zakładowe.zip zip 874.75 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 4 - Opis standardu.pdf pdf 603.32 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 5 - JEDZ.doc doc 294.5 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 6 - Zob.podm.trzec..doc doc 71.5 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 7 - Oświadczenie gr. kapitałówa.doc doc 74 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 8 - Oświadczenie w spr. braku podstaw do wykluczenia.doc doc 69.5 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 9.1 - Wzór umowy Pakiet I,II,III.pdf pdf 593.38 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 9.2 - Wzór umowy Pakiet IV.pdf pdf 565.6 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 10 - Regulamin platformazakupowa.pl dla Użytkoników (Wykonawców) 20.04.2020-sig-sig.pdf pdf 513.45 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - zał. nr 3.4 - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.zip zip 360.36 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020- zał. nr 3.3 - zestawienie stopni trudności pozyskania.zip zip 507.82 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - zał. 3.2 - układ sortymentowy pozyskania drewna.zip zip 551.1 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - zał. 3.1 - rozmiar prac wg grup czynności.zip zip 1913.78 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 2 (2.1; 2.2; 2.3; 2.4).zip zip 128.91 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Zał. nr 1 (1.1; 1.2; 1.3; 1.4).zip zip 157.42 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2.2020 - SIWZ.pdf pdf 701.99 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
2020-OJS205-499550-pl.pdf pdf 216.2 2020-10-21 12:39:00 Proceeding
270.2.4.2020 - Spotkanie.pdf pdf 151.87 2020-11-17 14:24:13 Public message
270.2.4.2020 - Zmiana treści SIWZ 18.11.2020.pdf pdf 131.59 2020-11-18 14:43:12 Public message
270.2.4.2020 -Protokół ze spotkania.pdf pdf 152.47 2020-11-19 14:12:38 Public message
270.2.4.2020 - Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 212.81 2020-11-23 13:58:09 Public message

Announcements

2020-11-23 13:58 Katarzyna Kaczmarczyk Informacja z otwarcia ofert

270.2.4.2020 - Infor [...].pdf

2020-11-19 14:12 Katarzyna Kaczmarczyk Informacja dotycząca spotkania

270.2.4.2020 -Protok [...].pdf

2020-11-18 14:43 Katarzyna Kaczmarczyk Zmiana nr 1 treści SIWZ

270.2.4.2020 - Zmian [...].pdf

2020-11-17 14:24 Katarzyna Kaczmarczyk Informacja - zebranie Wykonawców

270.2.4.2020 - Spotk [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421