Proceeding: 2020/S 205-498304 sukcesywna dostawa staplerów endostaplarów, osprzętu do elektrochirurgii dla Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie

Deadlines:
Posted : 21-10-2020 12:05:00
Placing offers: 23-11-2020 09:00:00
Opening offers : 23-11-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
espd-request (4).pdf pdf 79.72 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
espd-request-staplery.xml xml 96.56 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 457.11 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
oswiadczenie nr 4.doc doc 34 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
Specyfikacja89.docx docx 73.62 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
Umowa uzyczenia zal, 3.doc doc 87.5 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
zal nr 1 - formularz ofertowy.xls xls 55 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
zal nr 1A Formularz cenowy.doc doc 82.5 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
Zal nr 3 Projekt Umowy.doc doc 106.5 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
zał nr 1B- parametry wymagane.xls xls 170.5 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - oświadczenie lista kapitałowa.doc doc 60.5 2020-10-21 12:05:00 Proceeding
skan - pytanie 1.pdf pdf 37.49 2020-11-06 14:12:50 Public message
skan - pytanie 2.pdf pdf 41.2 2020-11-06 14:15:58 Public message
skan - pytanie 3.pdf pdf 62.64 2020-11-10 13:49:47 Public message
skan-pytanie 4.pdf pdf 54.49 2020-11-10 14:00:12 Public message
skan-pytanie 5.pdf pdf 91.67 2020-11-10 14:01:47 Public message
skan zestawienie z otwarcia.pdf pdf 134.1 2020-11-23 13:50:13 Public message

Announcements

2020-11-23 13:50 Katarzyna Krikiel Zestawienie z otwarcia ofert

skan zestawienie z o [...].pdf

2020-11-10 14:01 Katarzyna Krikiel Pytanie nr 5

skan-pytanie 5.pdf

2020-11-10 14:00 Katarzyna Krikiel Pytanie nr 4

skan-pytanie 4.pdf

2020-11-10 13:49 Katarzyna Krikiel Pytanie nr 3

skan - pytanie 3.pdf

2020-11-06 14:15 Katarzyna Krikiel pytanie 2

skan - pytanie 2.pdf

2020-11-06 14:12 Katarzyna Krikiel pytanie 1

skan - pytanie 1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 743