Proceeding: SA3.270.7.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kartuzy w roku 2021

Dominika Kolczyńska
Nadleśnictwo Kartuzy
Deadlines:
Posted : 21-10-2020 11:29:00
Placing offers: 23-11-2020 09:00:00
Opening offers : 23-11-2020 09:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

W związku z dużą ilością załączników całość dokumentacji znajduje się na stronie BIP Nadleśnictwa pod linkiem

https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kartuzy/zamowienia_publiczne/pg_202010210325833946757Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS205-499546-pl.pdf pdf 221.01 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
SNadlesnict20102012510.pdf pdf 2342.52 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.1. do SIWZ - rozmiar prac według grup czynności.pdf pdf 2165.75 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.2. do SIWZ - układ sortymentowy pozyskania drewna.pdf pdf 794.21 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.3. do SIWZ - zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki.pdf pdf 702.52 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.4. do SIWZ - zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego.pdf pdf 460.63 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.5. do SIWZ - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna.pdf pdf 637.98 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
Zał. nr 3.6. do SIWZ - wykaz powierzchni, na których wymagana jest ochrona nalotów i podrostów.pdf pdf 608.25 2020-10-21 11:29:00 Proceeding
zmiana treści załącznika 03.11.2020.pdf pdf 518.76 2020-11-03 08:16:22 Public message

Announcements

2020-11-03 08:16 Dominika Kolczyńska Zmiana treści załącznika nr 3.5. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

zmiana treści załącz [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 441