Proceeding: OSiR/1/2020 Dostawa i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.

Deadlines:
Published : 23-10-2020 10:11:00
Placing offers : 23-11-2020 10:00:00
Offers opening : 23-11-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Szczecińskiej 35, 73-110 Stargard zwany dalej „Zamawiającym”, na podstawie art. 36 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia informacje o przedmiocie zamówienia i warunkach postępowania o  udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w  przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych, na dostawę i montaż sprzętu do siłowni i fitness w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie.


W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.


Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
SIWZ.pdf pdf 662.81 2020-10-23 10:11:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2020-OJS205-498348-pl.pdf pdf 112.73 2020-10-23 10:11:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ.7z 7z 206.4 2020-10-23 10:11:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA.pdf pdf 454.96 2020-11-23 15:00:00 Public message
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA.pdf pdf 36.75 2020-11-23 15:01:06 Public message

Announcements

2020-11-23 15:01 Małgorzata Kolasińska Zamawiający w załączeniu przekazuje ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻ [...].pdf

2020-11-23 15:00 Małgorzata Kolasińska Zamawiający w załączeniu przekazuje informację z otwarcia ofert.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 581