Proceeding: 10/opatrunki i rękawice/20 Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych i rękawic medycznych z podziałem na 27 zadań dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu

Agnieszka Sułkowska
Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Posted : 20-10-2020 09:20:00
Placing offers: 19-11-2020 10:00:00
Opening offers : 19-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki.zip zip 200.34 2020-10-20 09:20:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 395.16 2020-10-20 09:20:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 25738.4 2020-10-20 09:20:00 Proceeding
Wyjaśnienia do siwz.pdf pdf 750.96 2020-10-23 15:19:49 Public message
Załacznik nr 2 1- 2 27 do siwz- Formularz cenowy zmiana 1.xls xls 403 2020-10-23 15:19:49 Public message
Załacznik nr 2 1- 2 27 do siwz- Formularz cenowy zmiana 1.xls xls 403 2020-11-04 09:12:47 Public message
Wyjaśnienia do siwz.pdf pdf 1418.31 2020-11-04 09:12:47 Public message
Wyjaśnienia do siwz 2.pdf pdf 7252.35 2020-11-04 09:43:24 Public message
Załacznik nr 2 1- 2 27 do siwz- Formularz cenowy zmiana 3.xls xls 405.5 2020-11-04 09:43:24 Public message
Wyjaśnienia do siwz 3.pdf pdf 15516.99 2020-11-09 13:12:13 Public message
Załacznik nr 2 1- 2 27 do siwz- Formularz cenowy zmiana 4.xls xls 416.5 2020-11-09 13:12:13 Public message
Wyjaśnienia do siwz 5.pdf pdf 700.68 2020-11-17 13:13:51 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 3229.47 2020-11-23 14:25:56 Public message

Announcements

2020-11-23 14:25 Agnieszka Sułkowska Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-17 13:13 Agnieszka Sułkowska Wyjaśnienia do siwz 5

Wyjaśnienia do siwz [...].pdf

2020-11-09 13:12 Agnieszka Sułkowska Wyjaśnienia do siwz 3, Formularz cenowy zmiana 4

Wyjaśnienia do siwz [...].pdf

Załacznik nr 2 1- 2 [...].xls

2020-11-04 09:43 Agnieszka Sułkowska Wyjaśnienia do siwz 2, Formularz cenowy zmiana 3

Wyjaśnienia do siwz [...].pdf

Załacznik nr 2 1- 2 [...].xls

2020-11-04 09:12 Agnieszka Sułkowska Wyjaśnienia do siwz 1

Załacznik nr 2 1- 2 [...].xls

Wyjaśnienia do siwz. [...].pdf

2020-10-23 15:19 Agnieszka Sułkowska Wyjaśnienia do siwz, Formularz cenowy zmiana 1

Wyjaśnienia do siwz. [...].pdf

Załacznik nr 2 1- 2 [...].xls

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 776