Proceeding: SI.270.14.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska w roku 2021

Deadlines:
Posted : 19-10-2020 11:17:00
Placing offers: 19-11-2020 10:00:00
Opening offers : 19-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie_USŁUGI LEŚNE 2021.pdf pdf 395.2 2020-10-19 11:17:00 Proceeding
SIWZ__USŁUGI LEŚNE 2021.doc doc 2408.5 2020-10-19 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 3_OpisPrzedmZam_USŁUGI LEŚNE 2021.rar rar 278.93 2020-10-19 11:17:00 Proceeding
Zał nr 1-2 i 4-13_USŁUGI LEŚNE 2021.rar rar 1873.3 2020-10-19 11:17:00 Proceeding
Zał. nr 1_oferta_popr_USŁUGI LEŚNE 2021.doc doc 164 2020-11-16 07:43:31 Public message
Info_otwarcie ofert_USŁUGI LEŚNE 2021.docx docx 104.14 2020-11-19 13:20:23 Public message
Info_otwarcie ofert_uzup_USŁUGI LEŚNE 2021.docx docx 98.33 2020-11-19 14:57:17 Public message

Announcements

2020-11-19 14:57 Władysław Kowalik W załączeniu komunikat uzupełniający do Informacji z otwarcia ofert.

Info_otwarcie ofert_ [...].docx

2020-11-19 13:20 Władysław Kowalik Otwarcie ofert odbyło się w dniu 19.11.2020 o godz. 10:30, z którego informacja znajduje się w załączniku

Info_otwarcie ofert_ [...].docx

2020-11-16 07:43 Władysław Kowalik W pierwotnie zamieszczonej dokumentacji przetargowej omyłkowo zamieszczono niewłaściwy załącznik nr 1 do SIWZ. Poprawiając omyłkę zamieszono prawidłowy Zał. nr 1_oferta_popr_USŁUGI LEŚNE 2021, który jest obowiązującym wzorem oferty.

Zał. nr 1_oferta_pop [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 886