Proceeding: W.Sz.Z: TZ-280-116/20 (W.Sz.Z: TZ-280-116/20) Dostawa zestawów do odsysania pola operacyjnego, przyrządów do bezigłowego pobierania leków, strzykawek do żywienia i podawania leków, cewników, koreczków do kaniul dożylnych, stabilizatorów międzykolczystych, samorozprężalnych stentów do drenażu torbieli rzekomej trzustki lub dróg żółciowych.

Anna Wutrych-Krajewska
Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu Department: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 09:50:00
Placing offers: 19-11-2020 09:30:00
Opening offers : 19-11-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
2020-OJS203-492934-pl.pdf pdf 219.21 2020-10-19 09:50:00 Proceeding
SIWZ 116-20 - różne wyroby medyczne.doc doc 619.5 2020-10-19 09:50:00 Proceeding
SIWZ 116-20 - różne wyroby medyczne.pdf pdf 1396.82 2020-10-19 09:50:00 Proceeding
116-20 Załącznik Nr 8 do SIWZ - JEDZ do postępowania.docx docx 55.66 2020-10-19 09:50:00 Proceeding
pytaniaiodpowiedzi 116-20.docx docx 43.7 2020-10-26 12:19:25 Public message
Pytania i odpowiedzi 116-20.pdf pdf 1160.35 2020-10-26 12:19:25 Public message
03.11.2020 pytania i odpowiedzi 116-20.pdf pdf 617.84 2020-11-03 11:48:56 Public message
03.11.2020_pytaniaiodpowiedzi 116-20 (wersja do odczytu).docx.pdf pdf 137.39 2020-11-03 11:53:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx.pdf pdf 236.2 2020-11-19 11:50:51 Public message

Announcements

2020-11-19 11:50 Anna Wutrych-Krajewska Informacja z dnia 19.11.2020r. z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-03 11:53 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2020r. (plik do odczytu)

03.11.2020_pytaniaio [...].pdf

2020-11-03 11:48 Anna Wutrych-Krajewska Odpowiedzi na pytania z dnia 03.11.2020r.

03.11.2020 pytania i [...].pdf

2020-10-26 12:19 Anna Wutrych-Krajewska Pytania i odpowiedzi z dnia 26.10.2020r.

pytaniaiodpowiedzi 1 [...].docx

Pytania i odpowiedzi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 976