Proceeding: ZPF.271.8.2020 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno

Anna Rzążewska
Urząd Gminy Zbójno
Deadlines:
Posted : 19-10-2020 09:07:00
Placing offers: 09-12-2020 10:00:00
Opening offers : 09-12-2020 10:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 115.36 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 442.96 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
załącznik nr 1.doc doc 39.5 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
załącznik nr 2.doc doc 184.5 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
załącznik nr 3.doc doc 36 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
załącznik nr 4.docx docx 22.07 2020-10-19 09:07:00 Proceeding
Projekt Umowy.doc doc 127.5 2020-10-19 11:38:04 Proceeding
ogłoszenie zmian.pdf pdf 69.63 2020-11-10 09:13:27 Proceeding
Modyfikacja SIWZ I.pdf pdf 164.38 2020-11-12 09:52:12 Proceeding
ogłoszenie zmian II.pdf pdf 69.66 2020-12-02 09:55:36 Proceeding
Modyfikacja SIWZ II.pdf pdf 355.77 2020-12-02 09:55:45 Proceeding
Projekt Umowy zmiana.doc doc 131 2020-12-02 09:57:29 Proceeding
zawiadomienie o wyborze.pdf pdf 157.87 2020-12-17 13:54:58 Public message
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf pdf 97.91 2020-12-31 10:02:54 Public message

Announcements

2020-12-31 10:02 Anna Rzążewska Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ogłoszenie o udziele [...].pdf

2020-12-17 13:54 Anna Rzążewska Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno.

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-12-09 11:10 Anna Rzążewska Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”.

Dnia 09 grudnia 2020 r. o godzinie 10.15 komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Wójta Gminy Zbójno Nr 52/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. w składzie:
1) Anna Rzążewska – Przewodniczący Komisji
2) Marzena Marcinkowska – Sekretarz Komisji
3) Tomasz Smoliński – Członek Komisji
dokonała otwarcia ofert złożonych w celu wyłonienia wykonawcy zadania pod nazwą: „Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Zbójno”.
Wartość jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, podana na otwarciu to kwota 2.500.000,00 zł brutto.
W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie tj. 09 grudnia 2020 r. do godz. 10:00 wpłynęła 1 oferta, a mianowicie:
Nr 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Lipnie Sp. z o.o.
ul. Wyszyńskiego 47, 87-600 Lipno
Cena oferty – 2 738 779,35 zł (brutto)
Termin wykonania zamówienia – od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2023 r.
Termin płatności faktury – 30 dni od dnia otrzymania faktury
Na tym komisja zakończyła część jawną posiedzenia.
Członkowie komisji przyjęli, iż badanie i ocena złożonych ofert nastąpi na następnym posiedzeniu. Termin zostanie ustalony w trybie roboczym.

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 633