Proceeding: SPZ.271.21.2020 PRZEBUDOWA UL. ROLNICZEJ W CIĄGU TERENÓW PKP – POPRAWA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ ORAZ BUDOWA NOWYCH CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH

Joanna Dyguda
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 16-10-2020 13:23:00
Placing offers: 02-11-2020 09:00:00
Opening offers : 02-11-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
platforma.zip zip 183724.54 2020-10-16 13:23:00 Proceeding
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA.pdf pdf 68.98 2020-10-23 14:10:07 Public message
Zmiana terminu realizacji.pdf pdf 254.94 2020-10-23 14:10:07 Public message
Informacja z otwarcia ofert.docx docx 102.57 2020-11-02 10:47:03 Public message
informacja o WYBORZE.pdf pdf 267.63 2020-11-23 12:50:06 Public message

Announcements

2020-11-23 12:50 Joanna Dyguda Informacja o wyborze oferty.

informacja o WYBORZE [...].pdf

2020-11-02 10:47 Joanna Dyguda Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].docx

2020-10-23 14:10 Joanna Dyguda Uwaga zmiana terminu realizacji i terminu składania ofert.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE [...].pdf

Zmiana terminu reali [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 439