Proceeding: 20/2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021.

Łukasz Macieja
Nadleśnictwo Miękinia
Deadlines:
Posted : 16-10-2020 10:29:00
Placing offers: 19-11-2020 10:00:00
Opening offers : 19-11-2020 10:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki do SIWZ 2021.zip zip 13041.35 2020-10-16 10:29:00 Proceeding
Ogłoszenie 2020-OJS202-490271-pl.pdf pdf 255.45 2020-10-16 10:29:00 Proceeding
SIWZ 2021.pdf pdf 1031.59 2020-10-16 10:29:00 Proceeding
informacja o spotkaniu z wykonawcami.pdf pdf 83.13 2020-10-20 10:24:18 Public message
informacja ze spotkania z wykonawcami 2021.pdf pdf 84.91 2020-10-29 10:56:28 Public message
Informacja - pytanie dot. referencji.pdf pdf 108.85 2020-11-09 13:44:23 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 98.29 2020-11-19 14:23:04 Public message

Announcements

2020-11-19 14:23 Łukasz Macieja Nadleśnictwo Miękinia w załączeniu zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-11-09 13:44 Łukasz Macieja Nadleśnictwo Miękinia w załączeniu zamieszcza odpowiedź na pytanie w sprawie referencji.

Informacja - pytanie [...].pdf

2020-10-29 10:56 Łukasz Macieja Nadleśnictwo Miękinia w załączeniu zamieszcza informację ze spotkań z wykonawcami, które odbyły się 26.10.2020 r. oraz 27.10.2020 r.

informacja ze spotka [...].pdf

2020-10-20 10:24 Łukasz Macieja Nadleśnictwo Miękinia informuje o planowanym spotkaniu z wykonawcami.
Szczegóły w załączonym pliku.

informacja o spotkan [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 421