Proceeding: D10.251.83.G.2020 D10.251.83.G.2020 dostawa różnych produktów leczniczych, produktów leczniczych z programówe lekowych oraz gazów medycznych

Deadlines:
Posted : 16-10-2020 09:42:00
Placing offers: 24-11-2020 10:00:00
Opening offers : 24-11-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
83-20 załącznik nr 2 - JEDZ.xml xml 101.52 2020-10-16 09:42:00 Proceeding
83-20 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 621.5 2020-10-16 09:42:00 Proceeding
83-20 SIWZ, zał. 3-6.doc doc 418.5 2020-10-16 09:42:00 Proceeding
83-20 Formularz oferty.doc doc 187.5 2020-10-16 09:42:00 Proceeding
83-20 załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiety 1-38).xlsx xlsx 129.99 2020-10-16 09:42:00 Proceeding
83-20 aktualny załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy (Pakiety 1-38).xlsx xlsx 79.05 2020-11-05 14:29:39 Public message
83-20 Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 1201.5 2020-11-05 14:29:39 Public message
83-20 Ogłoszenie zmian, sprostowanie.pdf pdf 75.69 2020-11-05 14:29:39 Public message
83-20 Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 1776.83 2020-11-24 12:51:24 Public message

Announcements

2020-11-24 12:51 Małgorzata Szyszka 83-20 Informacja z otwarcia ofert z dnia 24 listopada 2020 r.

83-20 Informacja z o [...].pdf

2020-11-05 14:29 Małgorzata Szyszka 83-20 wyjaśnienia treści SIWZ oraz przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert

83-20 aktualny załąc [...].xlsx

83-20 Wyjaśnienia tr [...].pdf

83-20 Ogłoszenie zmi [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1079