Proceeding: Przewody HDMI do komputerów.

Zbigniew Mroczek
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Dział Łączności i Obsługi Informatycznej
Deadlines:
Posted : 14-10-2020 09:59:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Wymagania Zamawiającego – Działu Łączności i Obsługi Informatycznej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odnośnie niniejszego postępowania:1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno, to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 3) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowa nie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 30 dni od zakończenia postępowania.5) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.6) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw i robót zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa.7) Wykonawca zapewnia, że cała dostawa będzie realizowana jedną przesyłką. Zamawiający nie dopuszcza dostaw częściowych, w partiach lub niekompletnych. 8) Jeżeli dostarczony towar nie będzie dostarczony jedną przesyłką lub jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą -Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy. 9) Dowodem zrealizowania zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy, podpisany bez uwag przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego w imieniu którego działa Zbigniew Mroczek , e-mail:z.mroczek@wspol.edu.pl tel.797-502-589

10) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 12) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty!Warunki gwarancji na dostarczony towar zgodnie z zapisami w umowie.Termin wykonania dostawy towaru 14 dni  od dnia podpisania umowy lub od dnia złożenia zamówienia jeżeli brak umowy w załączniku. Osoba do kontaktu: Zbigniew Mroczek , e-mail:z.mroczek@wspol.edu.pltel. 797-502-589

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kabel HDMI męski - HDMI męski HDMI 2.1 (lub wyżej) ULTRA HD 4K 60Hz 3m 8 pc. - (0)
2 Kabel HDMI męski - HDMI męski HDMI 2.1 (lub wyżej) ULTRA HD 4K 60Hz 5m 8 pc. - (0)
3 Kabel HDMI męski - HDMI męski HDMI 2.1 (lub wyżej) ULTRA HD 4K 60Hz 10m 2 pc. - (0)
Currency rates NBP , USD: 3.8976 PLN, EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price - Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - przelew 30 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy - Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
4 Termin dostawy - 14 dni od dnia podpisania umowy / złożenia zamówienia (0)
Unlock the form

The number of page views - 131