Proceeding: 22DPspzoz2020 Sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Deadlines:
Posted : 08-10-2020 13:53:00
Placing offers: 19-10-2020 09:00:00
Opening offers : 19-10-2020 09:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 7 Wykaz pojazdów.docx docx 11.75 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 6 Umowa.doc doc 89 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 Inf. grupa kap..docx docx 14.87 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 Ośw. dot. przesłanek.docx docx 16.73 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 3 Ośw. dot. spełnienia warunków.docx docx 16.04 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2a Formularz cenowy.docx docx 11.69 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy.docx docx 15.49 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis zamówienia.docx docx 13.39 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
skan SIWZ.pdf pdf 16486.53 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 235.34 2020-10-08 13:53:00 Proceeding
zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania paliwo.pdf pdf 1514.93 2020-10-19 14:00:32 Public message
Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ nr I.pdf pdf 4211.36 2020-10-14 12:00:36 Public message

Announcements

2020-10-19 14:00 Justyna Jarmuł Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-10-14 12:00 Justyna Jarmuł Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ nr I

Wyjaśnienia związane [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 159