Proceeding: SPZ.271.17.2020 Budowa parkingu przy parafii pw. Św. Alberta oraz utwardzenie części ul. Rusałki – zadanie w ramach budżetu obywatelskiego

Ewa Tymińska
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Department: SPZ
Deadlines:
Posted : 08-10-2020 13:31:00
Placing offers: 23-10-2020 09:00:00
Opening offers : 23-10-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU.pdf pdf 201.44 2020-10-08 13:31:06 Proceeding
SIWZ.zip zip 26333.46 2020-10-08 13:31:32 Proceeding
Załączniki nr 1-11 do SIWZ do edycji.docx docx 197.32 2020-10-14 10:50:09 Public message
Załącznik nr 1 - korekta.docx docx 129.36 2020-10-14 11:09:04 Public message
Informacja z otwarcia ofert 23.10.2020.pdf pdf 302.6 2020-10-23 12:20:03 Public message
Informacaj o wyborze oferty.pdf pdf 281.41 2020-11-12 15:23:13 Public message

Announcements

2020-11-12 15:23 Izabela Smolarczyk Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacaj o wyborze [...].pdf

2020-10-23 12:20 Izabela Smolarczyk Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-14 11:09 Izabela Smolarczyk Korekta Formularza ofertowego - Załacznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 - kor [...].docx

2020-10-14 10:50 Izabela Smolarczyk Edytowalne załączniki do SIWZ wraz ze zmodyfikowanym Formularzem ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ (dodano tabele w kryterium doświadczenie kierownika budowy).

Załączniki nr 1-11 d [...].docx

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 352