Proceeding: 60_WM_6WOG_2020 Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych do 6 WOG Ustka w 2021 roku.

Iwona Małolepsza-Mazur
6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Deadlines:
Posted : 29-09-2020 10:38:00
Placing offers: 02-11-2020 11:30:00
Opening offers : 02-11-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
60_WM_6WOG_2020_SIWZ.docx docx 121.51 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
2020-OJS189-455759-pl.pdf pdf 120.31 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
Zal_1_JEDZ_espd-request(2).zip zip 85.77 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
Zal_2_FORMULARZ.xlsx xlsx 31.25 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
ZAL_3_Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 39.5 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
Zal_4_OPZ.zip zip 356 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
Zal_5_Umowa_załaczniki.zip zip 82.91 2020-09-29 10:38:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.doc doc 64.5 2020-11-02 12:38:35 Public message
Inf_o_w_naj._o_60-WM-.doc doc 55.5 2020-11-30 08:52:35 Public message

Announcements

2020-11-30 08:52 Iwona Małolepsza-Mazur Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Inf_o_w_naj._o_60-WM [...].doc

2020-11-02 12:38 Iwona Małolepsza-Mazur Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].doc

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 445