Proceeding: ZP/17/20 Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do pracowni serologii wraz z dzierżawą aparatury oraz sukcesywna dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

Deadlines:
Posted : 27-09-2020 17:42:00
Placing offers: 09-10-2020 11:00:00
Opening offers : 09-10-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 613.04 2020-09-27 17:42:00 Proceeding
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf pdf 976.64 2020-09-27 17:42:00 Proceeding
Załączniki.zip zip 162.74 2020-09-27 17:42:00 Proceeding
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 371.63 2020-10-04 18:58:52 Public message
załącznik nr 7a do SIWZ - projekt umowy (część nr 2) wer. 6.10.2020.docx docx 19.65 2020-10-06 11:25:07 Public message
załącznik nr 7 do SIWZ - projekt umowy (część nr 1) wer. 6.10.2020.odt odt 31.08 2020-10-06 11:25:07 Public message
załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy (część nr 1) wer. 6.10.2020.doc doc 60.5 2020-10-06 11:25:07 Public message
Załącznik nr 2 do SIWZ - opis parametrów technicznych wer. 6.10.2020.doc doc 45.5 2020-10-06 11:25:07 Public message
załącznik nr 1a do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (część nr 2) wer. 6.10.2020.odt odt 20.46 2020-10-06 11:25:07 Public message
załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (część nr 1) wer. 6.10.2020.doc doc 46.5 2020-10-06 11:25:07 Public message
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wer. 6.10.2020.pdf pdf 255.88 2020-10-06 11:25:07 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf pdf 41.67 2020-10-06 11:25:07 Public message
Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 156.24 2020-10-06 11:25:07 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 74.3 2020-10-09 12:37:59 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. 1.pdf pdf 668.14 2020-10-23 14:31:35 Public message
zawiadomienie o wyborze oferty cz. 2.pdf pdf 691.96 2020-10-28 14:54:43 Public message
zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru, odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania.pdf pdf 1044.42 2020-10-30 13:31:55 Public message

Announcements

2020-10-30 13:31 Paweł Dopierała Zawiadomienie o:
- unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty,
- odrzuceniu oferty Wykonawcy,
- unieważnieniu postępowania.

zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-10-28 14:54 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części nr 2

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-23 14:31 Paweł Dopierała Zawiadomienie o wyborze oferty w zakresie części nr 1

zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-10-09 12:37 Paweł Dopierała Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-10-06 11:25 Paweł Dopierała Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ

załącznik nr 7a do S [...].docx

załącznik nr 7 do SI [...].odt

załącznik nr 3 do SI [...].doc

Załącznik nr 2 do SI [...].doc

załącznik nr 1a do S [...].odt

załącznik nr 1 do SI [...].doc

Specyfikacja Istotny [...].pdf

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Wyjaśnienia treści S [...].pdf

2020-10-04 18:58 Paweł Dopierała Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 591