Proceeding: ZP/PN/16/2020 Dostawa rękawiczek i jednorazowego sprzętu medycznego oraz drobnego sprzętu wielorazowego

Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu
Deadlines:
Published : 25-09-2020 11:49:00
Placing offers : 03-11-2020 10:30:00
Offers opening : 03-11-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ESPD_formularz_edytowalny_JEDZ - zał. nr 56.doc doc 181.5 2020-09-25 11:49:00 Proceeding
ogłoszenie.pdf pdf 646.85 2020-09-25 11:49:00 Proceeding
pakiety1-51.xlsx xlsx 251.08 2020-09-25 11:49:00 Proceeding
SIWZ.doc doc 605 2020-09-25 11:49:00 Proceeding
wyjaśnienia SIWZ.pdf pdf 894.69 2020-10-07 12:22:39 Public message
po modyfikacji pakiety1-51.xlsx xlsx 251.19 2020-10-07 12:24:11 Public message
modyfikacja SIWZ.pdf pdf 163.23 2020-10-07 12:24:11 Public message
upoważnienie 01.10.2020 Wieczorek Kinga.pdf pdf 201.18 2020-10-16 13:21:28 Public message
Wyjasnienia 2 do SIWZ.pdf pdf 1609.83 2020-10-16 13:21:28 Public message
upoważnienie 01.10.2020 Wieczorek Kinga.pdf pdf 201.18 2020-10-16 13:22:56 Public message
po modyfikacji 2 pakiety1-51.xlsx xlsx 251.38 2020-10-16 13:22:56 Public message
Modyfikacja 2 SIWZ.pdf pdf 247.69 2020-10-16 13:22:56 Public message
zmiana ogłoszenia.pdf pdf 63.83 2020-10-21 09:09:01 Public message
upoważnienie 01.10.2020 Wieczorek Kinga.pdf pdf 201.18 2020-11-03 14:58:12 Public message
protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 833.96 2020-11-03 14:58:12 Public message
zał. 53.docx docx 15.67 2020-11-03 14:58:12 Public message
uniewaznienie.pdf pdf 201.76 2020-11-17 11:51:30 Public message
wynik 1.pdf pdf 724.81 2020-11-27 12:54:48 Public message
wynik 2.pdf pdf 617.71 2020-12-01 13:14:04 Public message
wynik nr 3.pdf pdf 404.1 2020-12-02 12:36:16 Public message
wynik nr 4.pdf pdf 532.69 2020-12-03 11:52:54 Public message
wynik 5.pdf pdf 402.28 2020-12-07 11:57:00 Public message
wynik 6.pdf pdf 403.91 2020-12-08 11:40:57 Public message

Announcements

2020-12-08 11:40 Katarzyna Ciurysek Wynik nr 6

wynik 6.pdf

2020-12-07 11:57 Katarzyna Ciurysek Wynik nr 5

wynik 5.pdf

2020-12-03 11:52 Katarzyna Ciurysek Wynik nr 4

wynik nr 4.pdf

2020-12-02 12:36 Katarzyna Ciurysek Wynik nr 3

wynik nr 3.pdf

2020-12-01 13:14 Katarzyna Ciurysek Wynik nr 2

wynik 2.pdf

2020-11-27 12:54 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wynik nr 1

wynik 1.pdf

2020-11-17 11:51 Katarzyna Ciurysek Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

uniewaznienie.pdf

2020-11-03 14:58 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu protokół z otwarcia ofert + załącznik nr 53 do złożenia

upoważnienie 01.10.2 [...].pdf

protokół z otwarcia [...].pdf

zał. 53.docx

2020-10-21 09:09 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu zmiana ogłoszenia

zmiana ogłoszenia.pd [...].pdf

2020-10-16 13:22 Katarzyna Ciurysek Modyfikacja 2 SIWZ + zmodyfikowane pakiety (załączniki) 1- 51

upoważnienie 01.10.2 [...].pdf

po modyfikacji 2 pak [...].xlsx

Modyfikacja 2 SIWZ.p [...].pdf

2020-10-16 13:21 Katarzyna Ciurysek Wyjaśnienie 2 do SIWZ

upoważnienie 01.10.2 [...].pdf

Wyjasnienia 2 do SIW [...].pdf

2020-10-13 12:02 Katarzyna Ciurysek SPROSTOWANIE INFORMACJI
Zamawiający informuje o oczywistej omyłce pisarskiej w rozdziale III ustęp 1 w pakiecie 23.
Kwora wadium:
jest: pakiet 23 - 400,00 zł - słownie: Sześćset złotych 00/100
powinno być: pakiet 23 - 400,00 zł - słownie: Czterysta złotych 00/100
2020-10-07 12:24 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Modyfikacja SIWZ + zmodyfikowane pakiety (załączniki) 1- 51

po modyfikacji pakie [...].xlsx

modyfikacja SIWZ.pdf

2020-10-07 12:22 Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu Wyjaśnienia do SIWZ

wyjaśnienia SIWZ.pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 2659