Proceeding: GPIR.271.2.60.2020 Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie -przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania

Grzegorz Szański
Gmina Skołyszyn
Deadlines:
Posted : 23-09-2020 13:19:00
Placing offers: 29-09-2020 09:00:00
Opening offers : 29-09-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Skołyszyn, dn. 2020-09-23

GPIR.271.2.60.2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

            Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie -przebudowa kotłowni centralnego ogrzewania”.

Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę kotłowni gazowej w budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie, Skołyszyn 12, dz. nr ew. 577, 578 poprzez wymianę kotłów z palnikiem atmosferycznym na kaskadę kotłów kondensacyjnych o mocy sumarycznej min. 140 kW.

Zamówienie jest realizowane w ramach zadania pn.: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Skołyszynie”.

 

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

 • demontaż istniejącego osprzętu, rurociągów kotłowni, kotłów, drzwi przeciwpożarowych;
 • roboty budowlane: skucie tynków, wymiana okładzin ściennych z płytek, wymiana posadzki z płytek, montaż nowych drzwi przeciwpożarowych EI30;
 • montaż nowych kotłów kondensacyjnych (2 szt.) o mocy sumarycznej 140-160 kW;
 • montaż automatyki sterującej kotłownią, m.in.: regulatora pogodowego obiegów grzewczych z mieszaniem i ciepłej wody, modułu pracy kaskadowej, czujnika sprzęgła;
 • montaż naczynia przeponowego (200 dm3);
 • montaż rurociągów z malowaniem, zaworów odcinających obiegi grzewcze;
 • wymianę czopucha kotłów;
 • montaż rury spalinowej ze stali kwasoodpornej o średnicy 180 mm, w istniejącym kominie (ok. 17 mb);
 • montaż sprzęgła hydraulicznego;
 • montaż pomp obiegowych (2 szt.);
 • montaż pozostałego osprzętu: manometrów, termometrów, zaworów, odpowietrzników;
 • montaż stacji demineralizacji wody uzupełniającej;
 • montaż neutralizatora kondensatu;
 • izolacja orurowania otulinami z wełny mineralnej;
 • przebudowa instalacji elektrycznej: wymiana rozdzielni w kotłowni, montaż gniazd wtyczkowych 230V, montaż obwodów oświetleniowych z wyłącznikami różnicowo-prądowymi, oświetlenia awaryjnego, okablowania systemowego AKPiA urządzeń c.o., instalacji połączeń wyrównawczych;
 • rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej, próba szczelności instalacji;
 • wykonanie kanału nawiewnego z blachy stalowej;
 • wykonanie próby szczelności wykonanej instalacji c.o., uruchomienie kotłowni.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna: projekt budowlany, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

W projekcie nie określono modelu projektowanych kotłów c.o., jedynie ich parametry. Jednak Zamawiający ze względu na posiadanie w pozostałych obiektach takich samych modeli kotłów, preferuje zastosowanie w przebudowywanej kotłowni kotłów kondensacyjnych marki De Dietrich. Przy doborze mocy kotłów uwzględniono planowaną przez inwestora rozbudowę budynku o dodatkowe piętro, które będzie podłączone do przebudowywanej kotłowni, dlatego kotły powinny mieć łączną moc nie mniejszą niż 140 kW.

 

W Przedmiarze robót podane są orientacyjne wartości. Zaleca się dokonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz własnych pomiarów przed złożeniem oferty.

 

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej, w związku z powyższym roboty związane z przebudową instalacji gazowej będą mogły się rozpocząć po uzyskaniu w/w decyzji.

 

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 20).

Termin wykonania zamówienia: 

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 16 listopada 2020 r.

 

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  29 września 2020 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

 Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

 

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

 

W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

 

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.).


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - przebudowa kotłowni UG Skołyszyn.doc doc 55.5 2020-09-23 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 3 - Dokumentacja proj.koszt..zip zip 1615.79 2020-09-23 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc doc 109 2020-09-23 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc doc 59.5 2020-09-23 13:19:00 Proceeding
Zał.Nr 2 - projekt umowy.doc doc 109 2020-09-23 13:19:00 Criterium
Zał.Nr 1 - formularz oferty.doc doc 59.5 2020-09-23 13:19:00 Criterium
Informacja o wyborze oferty.doc doc 71.5 2020-10-01 09:34:26 Public message

Announcements

2020-10-01 09:34 Grzegorz Szański W załączeniu informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze [...].doc

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Przebudowa kotłowni UG Skołyszyn - 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Zał.Nr 1 - formularz [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - do 16 listopada 2020 r. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
5 Projekt umowy - Zamawiający wymaga akceptacji dołączonego do zapytania projektu umowy. Proszę potwierdzić wpisując: "Akceptuję"

Zał.Nr 2 - projekt u [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 155