Proceeding: ZP.271.24.2020.1022 Usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w szkołach/ placówkach systemu oświaty w województwie małopolskim w branży administracyjno-usługowej, w obszarze elektryczno-elektronicznym, w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym, w obszarze turystyczno-gastronomicznym

Deadlines:
Posted : 22-09-2020 14:53:00
Placing offers: 29-09-2020 08:00:00
Opening offers : 29-09-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,

1)     Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w szkołach/ placówkach systemu oświaty w województwie małopolskim w branży administracyjno-usługowej, w obszarze elektryczno-elektronicznym, w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym, w obszarze turystyczno-gastronomicznym.

2)     Zamówienie przeznaczone dla uczestników projektów: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej” , Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym”, „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, oraz „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno-gastronomicznym”, które są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

Przedmiot zamówienia został podzielony na jedenaście  części zamówienia:

Część nr 1  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych trzy/dwu semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku „Reklama i public relations dla nauczycieli” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 2  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych trzy/dwu semestralnych dla 3 nauczycieli na kierunku „Przedsiębiorczość dla nauczycieli” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2021.

Część nr 3  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku „Analiza danych – Data Science” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2021.

Część nr 4  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych dla 2 nauczycieli na kierunku „Systemy baz danych” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów 1 osoba w roku 2020 i 1 osoba w roku 2021.

Część nr 5  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych dla 10 nauczycieli na kierunku „Programowanie aplikacji biznesowych” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 6  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku „Informatyka – projektowanie, programowanie i eksploatacja systemówewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020

Część nr 7  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu/trzy semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku „Doradztwo zawodowe i personalne ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 8  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu/trzy semestralnych dla 1 nauczyciela na kierunku Programowanie sterowników przemysłowych ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 9  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu/trzy semestralnych dla 6 nauczycieli na kierunku „Budowa i eksploatacja pojazdów elektrycznych i hybrydowych” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 10  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dwu semestralnych dla 2 nauczycieli na kierunku „Dietetyka” ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.

Część nr 11  - usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych trzy semestralnych dla 9 nauczycieli na kierunku „Nauczanie przedmiotów zawodowych w ramach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT) ewentualnie na innym kierunku o tematyce pokrewnej. Rozpoczęcie realizacji studiów w roku 2020.


 

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot spełnienia warunków udziału.doc doc 81.5 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.doc doc 94 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 1 -Szczegółówy opis przedmiot zamówienia - studia.doc doc 135.5 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Umowa.pdf pdf 4205.15 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
SIWZ studia podyplomowe.pdf pdf 9009.17 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Ogłoszenie nr 588094-N-2020 z dnia 2020-09-22.pdf pdf 8847.99 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 5 - Grupa kapitałowa.doc doc 78.5 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.doc doc 85 2020-09-22 14:53:00 Proceeding
BZP_588094.pdf pdf 7227.22 2020-09-29 14:43:19 Public message
Unieważnienie.pdf pdf 459.75 2020-09-29 08:53:59 Public message

Announcements

2020-09-29 14:43 Marta Baran Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / Unieważnienie

BZP_588094.pdf

2020-09-29 08:53 Marta Baran Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Pzp), którego przedmiotem była usługa zorganizowania i przeprowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli pracujących w szkołach/ placówek systemu oświaty w województwie małopolskim w branży administracyjno-usługowej, w obszarze elektryczno-elektronicznym, w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym, w obszarze turystyczno-gastronomicznym, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W załączeniu unieważnienie.

Unieważnienie.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 170