Proceeding: ZP.271.34.2020 Świadczenie usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych położonych na terenie gminy Pruszcz Gdański

Beata Rembisz
Urząd Gminy Pruszcz Gdański Department: Zamówienia Publiczne
Deadlines:
Posted : 21-09-2020 12:39:00
Placing offers: 29-09-2020 10:00:00
Opening offers : 29-09-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
jedz.doc doc 189.5 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
edytowalne.docx docx 64.75 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
Zakres.xls xls 81 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
SST płoki śniegowe.pdf pdf 818.43 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
siwz.pdf pdf 795.55 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 223.87 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
jedz.pdf pdf 338.97 2020-09-21 12:39:00 Proceeding
unieważnienie - Strona.pdf pdf 222.85 2020-10-06 13:56:30 Public message
informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 224.19 2020-09-29 14:13:35 Public message

Announcements

2020-10-06 13:56 Beata Rembisz unieważnienie postępowania w zakresie rejonów III,IV,V,VI,IX,XI.

unieważnienie - Stro [...].pdf

2020-09-29 14:13 Beata Rembisz Informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 195