Proceeding: KML-37/2020 Przetarg nieograniczony pn. "Dostawa wodomierzy nowych"

Deadlines:
Posted : 21-09-2020 10:58:00
Placing offers: 02-10-2020 08:00:00
Opening offers : 02-10-2020 08:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


1.    Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy Regulaminu udzielania zamówień w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.
w Kielcach zwanych dalej zamówieniami. Postępowanie prowadzone jest w procedurze odwróconej.

2.   Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim i odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Open Nexus dostępnej na stronie internetowej Spółki „Wodociągi Kieleckie” – www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi” (instrukcja działania platformy zakupowej umieszczona jest na ww. stronie Zamawiającego).

3.   Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, wezwania oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują elektronicznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „Wyślij wiadomość” dostępnej na stronie dotyczącej danego postępowania. W sytuacjach awaryjnych, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pośrednictwem poczty elektronicznej: wodkiel@wod-kiel.com.pl.

3.   Wszystkie ww. dokumenty zaleca się wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl w terminach określonych
w SIWZ.

4.    Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 4 dni robocze przed terminem składania ofert.

5.    Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem, https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

6.  Wszystkie dokumenty, jakie będą składane w niniejszym postępowaniu należy wydrukować, wypełnić i podpisać zgodnie z załączonymi do postępowania wzorami, a następnie ich skany złożyć do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zeskanowane dokumenty należy załączyć w formacie PDF; maksymalna wielkość wszystkich załączonych plików – 1 GB; zalecana rozdzielczość skanowania – 150x150.

7.    Wykonawca składa ofertę na platformazakupowa.pl oraz załącza do niej oświadczenia i dokumenty, o których jest mowa w rozdziale VI ust. 1 i 2 SIWZ w formie elektronicznej
zgodnie z zapisami SIWZ.

8.    Ofertę stanowi wypełniony i przesłany poprzez platformazakupowa.pl Formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami. Dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory, muszą być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.

9.  Podana cena brutto oferty winna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia; musi uwzględniać wszystkie czynniki ujęte w niniejszej Specyfikacji oraz czynniki nieprzewidziane, a konieczne do właściwego wykonania dostawy.

10.Następnie, z zachowaniem terminu, o którym mowa w  rozdziału VI ust. 8 SIWZ Wykonawca za pośrednictwem platformazakupowa.pl i zakładki „wiadomości” składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 5 do SIWZ) – wymagana forma dokumentu – skan podpisanego oryginalnego dokumentu.

11.Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i zakładki „wiadomości” dokumentów, o których mowa w rozdziale VI ust. 9 SIWZ - wymagana forma dokumentów – skan podpisanego oryginalnego dokumentu.

12. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

13. Wykonawca składa jedną ofertę, w której musi być zaproponowana tylko jedna cena i nie może jej zmienić.

14.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę dla każdej części zamówienia. Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części możliwych do udzielenia temu samemu Wykonawcy.

15.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

16.Szczegółowe zasady określające sposób rozliczeń oraz wysokość kar umownych zawarte zostały w Załączniku nr 8 do SIWZ – Wzór umowy.

17.Złożenie oferty przez Wykonawcę jest jednoznaczne z akceptacją warunków i wymagań określonych w SIWZ wraz z załącznikami.

18.Zamawiający Spółka „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. w Kielcach informuje, iż zapis dotyczący warunków ochrony danych osobowych jest zawarty w załącznikach do SIWZ Załączniku nr 8 § 12 i Załączniku nr 9 .

Regulamin udzielenia zamówień obowiązujący w Spółce „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o. o. jest dostępny na stronie internetowej www.wod-kiel.com.pl w zakładce „Przetargi”. 


Załączniki do postępowania:

1.  Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

2.  Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

3.  Załącznik nr 2a-2d – Formularz cen jednostkowych

4.  Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

5.  Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

6.  Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.

7.  Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych

8.  Załącznik nr 7 – Wykaz wykonanych dostaw

9.  Załącznik nr 8 – Wzór umowy

10. Załącznik nr 8a – Wzór karty gwarancyjnej

11.Załącznik nr 9 – Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub za pośrednictwem telefonu 41 365 31 00 w. 224  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 9.pdf pdf 868.91 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8a.pdf pdf 1067.01 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8.pdf pdf 3991.87 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7.pdf pdf 215.62 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6.pdf pdf 211.97 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5.pdf pdf 274.86 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4.pdf pdf 445.93 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3.pdf pdf 576.43 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załączniki 2a-2d.pdf pdf 860.06 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2.pdf pdf 879.72 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1.pdf pdf 1165.56 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 10575.65 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Ogłoszenie.pdf pdf 2654.66 2020-09-21 10:58:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 482.69 2020-10-05 09:42:38 Public message
Treść zapytań wraz z odpowiedizmi.pdf pdf 849.61 2020-09-24 13:13:24 Public message
Informacja o zmianie zapisów SIWZ.pdf pdf 978.04 2020-09-24 13:13:24 Public message
Załącznik nr 2a.pdf pdf 225.62 2020-09-24 13:13:24 Public message
Załącznik nr 2b.pdf pdf 187.09 2020-09-24 13:13:24 Public message
Załącznik 2d.pdf pdf 230.21 2020-09-24 13:13:24 Public message
Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.doc doc 57.5 2020-09-24 13:35:00 Public message
Załącznik nr 2a -2d - Część I-IV.xls xls 49.5 2020-09-24 13:35:00 Public message
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.docx docx 22.34 2020-09-24 13:35:00 Public message
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu.docx docx 23.08 2020-09-24 13:35:00 Public message
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 21.07 2020-09-24 13:35:00 Public message
Informacja o zmianie zapisów SIWZ.pdf pdf 596.23 2020-09-22 12:01:43 Public message

Announcements

2020-10-05 09:42 Marzena Wójcik INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisem rozdz. VI pkt. 8 SIWZ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej https//platforma zakupowa.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-24 13:35 Marzena Wójcik W związku z prośbą o udostępnienie plików edytowalnych Zamawiający załącza:
1. Załączniki nr 2
2. Załączniki nr 2a-2d Części I-IV
3. Załączniki nr 3
4. Załączniki nr 4
5. Załączniki nr 5

Załącznik nr 2- Form [...].doc

Załącznik nr 2a -2d [...].xls

Załącznik nr 3 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 4 - Ośw [...].docx

Załącznik nr 5 - Ośw [...].docx

2020-09-24 13:13 Marzena Wójcik 1. Treść zapytań wraz z odpowiedziami.
2. Informacja o zmianie zapisów SIWZ.
3. Załącznik nr 2a,2b i 2d.

Treść zapytań wraz z [...].pdf

Informacja o zmianie [...].pdf

Załącznik nr 2a.pdf

Załącznik nr 2b.pdf

Załącznik 2d.pdf

2020-09-22 12:01 Marzena Wójcik Informacja o zmianie zapisów SIWZ.

Informacja o zmianie [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część I Zgodnie z rozdz. III SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ 1 pc. Wodociągi Kieleckie Sp. z o.o.
Krakowska 64
25-701, Kielce
(0)
2 Część II Zgodnie z rozdz. III SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ 1 pc. - (0)
3 Część III Zgodnie z rozdz. III SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ 1 pc. - (0)
4 Część IV Zgodnie z rozdz. III SIWZ i Opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ 1 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - sukcesywnie przez okres 12 m-cy liczonych od daty podpisania umowy zgodnie z zapisami SIWZ. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 461