Proceeding: Zakup i dostawa baterii

Deadlines:
Posted : 18-09-2020 12:14:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

INFORMACJA

 

Zamawiający informuje, że postępowanie wystawiane jest w celu oszacowania wartości zamówienia i nie musi zakończyć się wyborem dostawcy/wykonawcy.

 

WYMAGANIA, WARUNKI

 

Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią przedstawionej poniżej informacji dotyczącej wymagań zamawiającego. Akceptując wymagania zamawiającego, Wykonawca wyraża zgodę na wszystkie warunki i postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Wykonawca nie akceptuje poniższych wymagań i warunków proszony jest o nieskładanie oferty.

 

  1. Zamawiający wymaga , aby oferta była ważna minimum 30 dni.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo w zależności od potrzeb do zmiany ilości zamawianego asortymentu, z tego tytułu nie przysługują Wykonawcy żadne roszczenia.

3.       Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę.

4.       Podana cena towaru musi zawierać wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę łącznie z kosztem dostawy, a ceny ofert podawane są w oparciu o ceny jednostkowe netto.

5.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć asortyment bezpośrednio do siedziby zamawiającego na swój koszt i ryzyko w dni robocze od poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

6.      Okres przydatności baterii zadeklarowany przez producenta (widoczny na opakowaniu) – minimum do 2025 r .

  1. Towar musi być fabrycznie nowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości zamawianego towaru.

8.       Dostawa obejmuje dowiezienie, rozładowanie ze środka transportu i wniesienie towaru do wskazanego przez zamawiającego magazynu.

9.       Odbiór jakościowy i ilościowy dostarczanego towaru odbywać się będzie w magazynie zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

10.   Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożonym na tej podstawie zamówieniem - Szkoła Policji w Katowicach odsyła towar na koszt Wykonawcy jednocześnie zobowiązując Wykonawcę do dostarczenia towaru zgodnego ze specyfikacją z zapytania ofertowego w terminie ustalonym z zamawiającym, jednak nie później niż do 14 dni od daty odesłania towaru. 

11.   Wykonawca udziela na sprzedawany asortyment gwarancji zgodnej z gwarancją producenta.

12.   Zamawiający zastrzega, że Wykonawca nie może zbyć lub przenieść zobowiązań Zamawiającego powstałych w wyniku realizacji niniejszego zamówienia,
a będących należnościami Wykonawcy, na rzecz innych podmiotów.

13.   Kary umowne za opóźnienie w realizacji zamówienia – 1% wartości brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki.

14.   Kary umowne za odstąpienie od umowy w przypadku nie dostarczenia towaru – 30% wartości brutto zamówienia.


Wykonawca powinien wskazać producenta i model oferowanych baterii w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załącznik nr 1 do postępowania.docx docx 21.09 2020-09-18 12:14:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Bateria alkaliczna AAA; LR03; 1,5V przeznaczona do użytkowania w urządzeniach elektronicznych o średnim lub dużym poborze mocy 50 pc. - (0)
2 Bateria alkaliczna AA; LR6; 1,5V przeznaczona do użytkowania w urządzeniach elektronicznych o średnim lub dużym poborze mocy 100 pc. - (0)
3 Bateria alkaliczna C; LR14;1,5V przeznaczona do użytkowania w urządzeniach elektronicznych o średnim lub dużym poborze mocy 60 pc. - (0)
4 Bateria alkaliczna D; LR20; 1,5V przeznaczona do użytkowania w urządzeniach elektronicznych o średnim lub dużym poborze mocy 60 pc. - (0)
5 Bateria litowa CR 2032; 3V przeznaczona do użytkowania w stoperach sportowych 50 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5772 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
3 Termin realizacji - 7 dni od otrzymania zamówienia. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty transportu, po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję" (0)
Unlock the form

The number of page views - 213