Proceeding: ZP.271.21.2020.1022 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektów „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”

Deadlines:
Posted : 17-09-2020 14:51:00
Placing offers: 19-10-2020 08:00:00
Opening offers : 19-10-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni: Zespołu Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.


w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 99.81 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 7 - Wzór oświadczenia Wykonawcy.doc doc 90.5 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK Nr 6 - Wzór oświadczenia Wykonawcy o orzeczeniu braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.doc doc 94 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
załącznik nr 5 - Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej.doc doc 36 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 3 -Formularz ofertowy.doc doc 110.5 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
Załącznik nr 2 - JEDZ.xml xml 131.39 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
załącznik nr 1 Doposażenie działu blacharni w CKZ oddział ZSS.doc doc 93 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
załącnik nr 4 - wzór umowy.pdf pdf 3484.37 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 13973.08 2020-09-17 14:51:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert 19.10.2020.pdf pdf 485.32 2020-10-19 14:31:47 Public message

Announcements

2020-10-19 14:31 Małgorzata Maczuga Zamawiający – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami) w załączeniu przekazuje Informację z otwarcia ofert, dot. zamówienia nr ZP.271.21.2020.1022, które odbyło się w dniu 19.10.2020 r. godz. 8:30.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 376