Proceeding: 3-1C-2020-PN Dostawa fabrycznie nowego ambulansu sanitarnego typu C o DMC powyżej 3,5t z wyposażeniem dla WSPR SPZOZ w Łomży

Deadlines:
Posted : 16-09-2020 21:15:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 


Ofertę składa się pod rygorem nieważności wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pogotowie_lomza za pomocą formularza składania oferty lub wniosku.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
8. Załącznik nr 7 do SIWZ.docx docx 79.21 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
7. Załącznik nr 6 do SIWZ.pdf pdf 221.09 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
6. Załącznik nr 5 do SIWZ.docx docx 75.4 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
5. Załącznik nr 4 do SIWZ.docx docx 78.47 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
4. Załącznik nr 3 do SIWZ.docx docx 76.84 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
3. Załącznik nr 2 do SIWZ.docx docx 350.32 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
2. Załącznik nr 1 do SIWZ.docx docx 87.5 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
1. SIWZ.pdf pdf 514.33 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
0. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 160.77 2020-09-16 21:15:00 Proceeding
3. Zawiadomienie o wyniku postępowania.pdf pdf 571.03 2020-10-01 10:01:57 Public message
3. Załącznik nr 9 Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 1119.34 2020-09-25 15:10:19 Public message
7. Załącznik nr 6 do SIWZ_zmieniony.pdf pdf 221.32 2020-09-22 15:01:50 Public message
1. Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf pdf 966.55 2020-09-22 15:01:50 Public message

Announcements

2020-10-01 10:01 Wojciech Stanisławski Szanowni Państwo,

WSPR SPZOZ w Łomży zamieszcza zawiadomienie o wyniku postępowania.

Pozdrawiam,

Wojciech Stanisławski

3. Zawiadomienie o w [...].pdf

2020-09-25 15:10 Wojciech Stanisławski Szanowni Państwo,

WSPR SPZOZ w Łomży zamieszcza informację z owarcia ofert.

Pozdrawiam

Wojciech Stanisławski

3. Załącznik nr 9 In [...].pdf

2020-09-22 15:01 Wojciech Stanisławski Szanowni Państwo,

WSPR SPZOZ w Łomży udziela wyjaśnień treści SIWZ. Proszę o zapoznanie się z treścią wyjaśnień i zmienionych załączników.

Pozdrawiam

Wojciech Stanisławski

7. Załącznik nr 6 do [...].pdf

1. Wyjaśnienia treśc [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 350