Proceeding: ZP/45/2020 Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb

Zamówienia Publiczne
21 Baza Lotnictwa Taktycznego
Deadlines:
Posted : 16-09-2020 09:55:00
Placing offers: 25-09-2020 11:00:00
Opening offers : 25-09-2020 11:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

21. Baza Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, pn. Dostawa ryb mrożonych, filetów rybnych i pozostałego mięsa ryb, sygnatura sprawy ZP/45/2020.

W załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu porozumiewania się Wykonawcy z Zamawiającym oraz sposobu składania ofert określone są w SIWZ oraz w załącznikach.

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ODPOWIEDŹ NA WNIOSKI WYKONAWCÓW 21.09.2020 r..pdf pdf 269.8 2020-09-21 14:39:41 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ FORMULARZE CENOWE.xlsx xlsx 19.94 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.pdf pdf 1053.6 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ PROJEKT UMOWY.pdf pdf 832.15 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 5 SIWZ ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO.docx docx 16.74 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 4 do SIWZ INFORMACJA O GRUPIE KAPITAŁOWEJ.docx docx 15.7 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ WYKAZ DOSTAW.docx docx 18.16 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY.docx docx 38.09 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ FORMULARZ OFERTOWY.docx docx 33.69 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
SIWZ DOSTAWA RYB.pdf pdf 731.72 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
OGŁOSZENIE BZP.pdf pdf 1106.34 2020-09-16 09:55:00 Proceeding
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.pdf pdf 147.84 2020-10-08 15:10:58 Public message
INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT.PDF PDF 138.46 2020-09-25 12:08:38 Public message

Announcements

2020-10-08 15:10 Zamówienia Publiczne ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE O WYBO [...].pdf

2020-09-25 12:08 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA Z SESJI O [...].PDF

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 207