Proceeding: D/133/2020 Dostawa kawy i herbaty

Małgorzata Kuczyńska
2 Regionalna Baza Logistyczna
Deadlines:
Posted : 15-09-2020 14:01:00
Placing offers: 19-10-2020 08:00:00
Opening offers : 19-10-2020 08:30:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZAŁĄCZNIK NR 7 do Siwz Gwarancja.doc doc 79 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ oswiadczenie.doc doc 39 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do Siwz - wzór umowy.pdf pdf 1102.77 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Siwz.doc doc 89 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Siwz.xml xml 131.13 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Siwz.docx docx 87.14 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 667.8 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
Opublikowane ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 158.79 2020-09-15 14:01:00 Proceeding
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf pdf 323.77 2020-10-19 14:30:29 Public message
Załącznik nr 4 do SIWZ - grupa kapitałowa.docx docx 17.64 2020-10-19 14:30:29 Public message
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ z dnia 21.09.2020 r..pdf pdf 461.56 2020-09-21 09:45:04 Public message
SIWZ.pdf pdf 667.35 2020-09-16 11:47:23 Public message

Announcements

2020-10-19 14:30 Małgorzata Kuczyńska W załączeniu przekazuje informacje z otwarcia ofert wraz z załącznikiem nr 4 - oświadczenie o grupie kapitałowej.

INFORMACJA Z OTWARCI [...].pdf

Załącznik nr 4 do SI [...].docx

2020-09-21 09:45 Małgorzata Kuczyńska W załączeniu przekazuje wyjaśnienie treści Siwz z dnia 21.09.2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI S [...].pdf

2020-09-16 11:47 Małgorzata Kuczyńska W załączeniu przekazuje SIWZ z uzupełnionym numerem ogłoszenia.

SIWZ.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 560