Proceeding: Certyfikat kwalifikowany

Tomasz Bukowski
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie Department: Dział Łączności i Obsługi Informatycznej
Deadlines:
Posted : 15-09-2020 13:18:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

1) Zamówienia realizowane przez Zamawiającego za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl/wspol_szczytno , to znaczy, że nie są przyjmowane oferty składane w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy. 

2) Pełna specyfikacja zamówienia oraz ewentualne załączniki widoczne są na stronie postępowania, a dostawca/wykonawca składając ofertę godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności prawnej za złożoną ofertę. 

3) Ocena ofert będzie dokonana dla każdej z pozycji postępowania oddzielnie, chyba, że w warunkach szczegółowych zaznaczono inaczej. 

4) Podana cena towaru lub usługi musi zawierać wszystkie koszty wykonawcy łącznie z kosztem dostawy, a ofertowanie odbywa się w oparciu o ceny brutto. 

5) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres co najmniej 14 dni od zakończenia postępowania. 

6) Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

7) Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw zaoferowany asortyment lub wykorzystane materiały są fabrycznie nowe i spełniają wszystkie parametry określone przez Zamawiającego oraz wymagania wynikające z przepisów prawa. 

8) Jeżeli dostarczony towar jest niezgodny ze specyfikacją z zapytania ofertowego i złożoną przez dostawcę/wykonawcę ofertą - Zamawiający odeśle towar na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

9) Zamawiający zastrzega, że przeprowadzone postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy bez podania przyczyny, a Oferentom z tego tytułu nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie. 

10) Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się z treścią powyższych wymagań i ich akceptacja. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Oferenta oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowe wymagania oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

W razie nie wyrażenia zgody na powyższe warunki – proszę nie składać oferty! 

 Osoba do kontaktu: Tomasz Bukowski, e-mail: t.bukowski@wspol.edu.pl tel. 47-733-5620

Attachments

There are no attachments for proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Certyfikat kwalifikowany 1. Nowy certyfikat kwalifikowany ważny na 2 lata. 2. Karta kryptograficzna pełnowymiarowa z oprogramowaniem do jej obsługi. 3. Aplikacja do składania podpisów elektronicznych. 4. Karta ma służyć do podpisywania i przedłużania legitymacji studenckich. 5. Weryfikacja tożsamości oraz odbiór przedmiotu zamówienia muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. 1 pc. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 111
12-100, Szczytno
(0)
Currency rates NBP , USD: 3.7585 PLN, EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności 10% Przelew 21 dni, proszę potwierdzić (0)
3 Koszt dostawy 10% Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 58