Proceeding: 267/2020/PN/DZP Wykonanie ogrodzenia pomiędzy kompleksem nr 251 a terenem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie o długości 100 mb.

Deadlines:
Posted : 14-09-2020 12:58:00
Placing offers: 29-09-2020 10:00:00
Opening offers : 29-09-2020 11:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.docx.pdf pdf 647.93 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór zobowiązania.doc doc 66.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.doc doc 67.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz robót budowlanych.doc doc 90 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy.pdf pdf 582.05 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Informacja dotycząca grupy kapitałowej.doc doc 88.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.doc doc 88.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia.doc doc 91.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty.doc doc 85.5 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.docx docx 57.85 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 7353 2020-09-14 12:58:00 Proceeding
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 435.54 2020-10-16 15:46:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 327.71 2020-09-29 13:13:30 Public message

Announcements

2020-10-16 15:46 Sylwia Niemiec Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zawiadomienie o wybo [...].pdf

2020-09-29 13:13 Sylwia Niemiec Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 382