Proceeding: UMP eSklep nr 137937 „Remont izolacji pionowej ściany północnej budynku Centralnej Stolarni UMP przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu”.

Tomasz Białasik
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Department: Dział Inwestycyjno-techniczny
Deadlines:
Posted : 10-09-2020 20:47:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:10:00
Tryb:
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w postępowaniu p/n: 

Remont izolacji pionowej ściany północnej budynku Centralnej Stolarni UMP przy ul. Marcelińskiej 42 w Poznaniu (nr ewid eSklep UMP: 137937).

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, zakresu i terminów realizacji, kryteriów oceny ofert, warunków płatności itp.zawarte są w załącznikach dołączonych do przedmiotowego postępowania.

Jeśli będą Państwo zainteresowani udziałem w niniejszym postępowaniu, prosimy uprzejmie o wypełnienie poniższego formularza ofertowego wg pozycji zawartych w kategoriach "Kryteria oceny" i "Warunki formalne" oraz dodatkowo załączenie w formie skanu wypełnionego "Wykazu materiałów szczególnie istotnych dla Zamawiającego" zgodnie z drukiem Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego i Umowy.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe - ID_137937.pdf pdf 124.48 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do Umowy - Karta Gwarancyjna.pdf pdf 90.74 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Zapytania – Projekt Umowy.pdf pdf 144.29 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 3 do Umowy - Dokumentacja Powykonawcza.pdf pdf 115.77 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do Zapytania i Umowy - Wykaz materiałów.pdf pdf 87.6 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do Zapytania i Umowy - SOPZ - izolacja.pdf pdf 8077.56 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
Szacunkowy_przedmiar_ DEC-20-091.pdf pdf 78.12 2020-09-10 20:47:00 Proceeding
ZO_nr_137937_Informacje_Zamawiającego.pdf pdf 517.33 2020-09-21 09:39:08 Public message

Announcements

2020-09-21 09:39 Tomasz Białasik Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert oraz o unieważnieniu postępowania wg Pisma w załączniku.

ZO_nr_137937_Informa [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Całość usługi wg niniejszego Zapytania Ofertowego Wartość usługi stanowi cena ryczałtowa brutto. Wykonawca zobowiązany jest wycenić przedmiot usługi na własną odpowiedzialność i ryzyko. Szczegóły usługi wskazano w Projekcie Umowy oraz Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego "SOPZ". Załączony w niniejszym postępowaniu przedmiar robót ma wyłącznie charakter szacunkowy. 1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 70% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Gwarancja 30% Proszę wpisać okres gwarancji w liczbie pełnych miesięcy (minimum 36 m-cy). Zasady punktacji wg pkt. 3. Zapytania Ofertowego (0)
3 Wykaz Materiałów szczególnie istotnych dla Zamawiającego - Proszę załączyć wypełniony skan tabeli wg Załącznika nr 2 do Zapytania Ofertowego i Umowy (0)
4 Warunek udziału w postępowaniu wg dz.VI p.1 Zapytania ofertowego - Oświadczam, że posiadam kompetencje / uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej - proszę potwierdzić (0)
5 Warunek udziału w postępowaniu wg dz.VI p.2 Zapytania ofertowego - Oświadczam, że moja sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwala na realizację zadania - proszę potwierdzić (0)
6 Warunek udziału w postępowaniu wg dz.VI p.3 Zapytania ofertowego - Oświadczam, że dysponuję wymaganym potencjałem technicznym i osobowym do wykonania przedmiotu zamówienia - proszę potwierdzić (0)
7 Oświadczenie do Oferty - Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń - proszę potwierdzić (0)
8 Oświadczenie do Oferty - Oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń - proszę potwierdzić (0)
9 Oświadczenie do Oferty - Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego - proszę potwierdzić (0)
10 Oświadczenie do Oferty - Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w zapytaniu ofertowym - proszę potwierdzić (0)
11 Oświadczenie do Oferty - Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego - proszę potwierdzić (0)
12 Oświadczenie do Oferty - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o zamówienie w niniejszym postępowaniu - proszę potwierdzić (0)
Unlock the form

The number of page views - 148