Proceeding: WZP.271.199.2020 Utrzymanie poidełek miejskich oraz instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gdyni.

Deadlines:
Posted : 10-09-2020 15:15:00
Placing offers: 16-09-2020 12:00:00
Opening offers : -
Tryb:
Kind: Service

Requirements and specifications

ERZ-WZP.271.199.2020.MD.5439                                                                                                                                                    Gdynia, 10.09.2020r.

(PZ)  

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę polegającą na utrzymaniu poidełek miejskich oraz instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gdyni, o wartości szacunkowej nieprzekraczającej  30.000 EURO.

Ofertę należy złożyć e-mailem: rzp@zdiz.gdynia.pl lub faksem na numer (58) 662-28-41 lub za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia


TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01.11.2020r.-31.10.2023r.


Oferty zostaną ocenione wg następującego kryterium:  najniższa cena.


Zaproszenie, załączniki do niniejszego zaproszenia,ewentualne odpowiedzi na zapytania i zmiana treści niniejszego zaproszenia do złożenia oferty, informacja o rozstrzygnięciu postępowania, zostaną zamieszczone na Platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zdiz_gdynia

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 17:00. 

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 Lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – iod@zdiz.gdynia.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcia i realizacji umowy, ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz w celach archiwizacyjnych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji umowy w szczególności osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 z późn.zm.);5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń i przez okres archiwizacji wynikający z instrukcji kancelaryjnej;6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania, a nadto usunięcia, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 i 3 RODO;7) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zaproszenie - ERZ-WZP.271.199.2020.MD.5439.pdf pdf 844.95 2020-09-10 15:15:00 Proceeding
Formularz OFERTA.docx docx 26.42 2020-09-10 15:15:00 Ordered object
Formularz cenowy - poidelka i przył..docx docx 37.31 2020-09-10 15:15:00 Ordered object
Wybór - ERZ-WZP.271.199.2020.MD.5583.pdf pdf 51.76 2020-09-17 08:40:34 Public message
Informacja z otwarcia ERZ-WZP.271.199.2020.MD.pdf pdf 47.96 2020-09-17 07:42:18 Public message

Announcements

2020-09-17 08:40 Magdalena Drężek Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ERZ-WZP.271.199.2020.MD.5583

Wybór - ERZ-WZP.271. [...].pdf

2020-09-17 07:42 Magdalena Drężek Informacja z otwarcia - ERZ-WZP.271.199.2020.MD

Informacja z otwarci [...].pdf

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Utrzymanie poidełek miejskich oraz instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Gdyni. Zgodnie z Formularzem OFERTA i Formularzem CENOWYM

Formularz OFERTA.doc [...].docx

Formularz cenowy - p [...].docx

1 delivery - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5477 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value (Buyer requires the attachment of a file) 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 138