Proceeding: SM.5520.5.72.2020 ROZBUDOWA MONITORINGU MIEJSKIEGO W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Małgorzata Albrecht
Urząd Miasta Starogard Gdański
Deadlines:
Published : 10-09-2020 12:25:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 17-09-2020 10:05:00
Procedure: Zapytanie ofertowe
Type: Service

Requirements and specifications

1. Przedmiot i zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje zakup kamer wraz z osprzętem oraz montaż w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Zakres rzeczowy obejmuje m.in:

1) zakup i dostawę sprzętu

2) roboty demontażowe

3) roboty montażowe

4) konfigurację


2. Miejsca montażu oraz demontażu

1) ul. Kościuszki 65 - siedziba Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny

2) Skatepark przy Starogardzkim Centrum Kultury - Aleja Jana Pawła II

3) ul. Sadowa - Plac zabaw

4) ul. Sędzickiego - Plac Zabaw Twój Rodzinny Park Edukacji Sportowej i Wypoczynku

5) ul. Kryzana - Plac Zabaw

6) ul. Buchholza - Plac zabaw Fiku Miku

7) ul. Kolejowa 5a - (poszerzenie pamięci rejestratora) siedziba Straży Miejskiej

Towar, o którym mowa powyżej będzie nowy. Do towaru Wykonawca dołączy instrukcję obsługi w języku polskim oraz karty gwarancyjne wraz z innymi dokumentami, które posiada (np opis danych urządzeń, certyfikaty itp). Szczegółowy zakres zamówienia (rodzaje kamer, rejestratorów itp) dla poszczególnych lokalizacji zawarty został w załączonym opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik Nr 1- 7 do niniejszego ogłoszenia.

Jeżeli materiały nie będą odpowiadały minimalnym wymaganiom wskazanym przez Zamawiającego, tj nie będą odpowiadały treści Ogłoszenia oferta Wykonawcy zostanie odrzucona (nie będzie brana pod uwagę w ocenie ofert). Minimalne parametry urządzeń wskazane zostały w Załącznikach.


3. Termin wykonania zamówienia: do 30 listopada 2020 roku


4. Okres gwarancji: 24 miesiącena montaż i uruchomienie oraz na urzadzenia systemu monitoringu zgodnie z gwarancją Producenta.


5. Warunki udziału w postępowaniu:

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu , jeśli oświadczy w złożonej ofercie, że:

1) posiada doświadczenie w instalowaniu systemu monitoringu wizyjnego, tj. wykonał co najmniej pięć robót polegających na budowie lub modernizacji monitoringu miejskiego wraz z dostarczeniem urządzeń

2) dysponuje osobą lub osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego posiadającymi niezbędne uprawnienia do wykonania wszystkich prac objętych przedmiotem zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy, wyłonionego w wyniku postępowania do przedstawienia dowodów (referencji) potwierdzających powyższe informacje.


6. Warunki płatności:

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Płatność na wskazany rachunek bankowy nastąpi za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności.

Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury  jest Protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Wzór protokołu stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Ogłoszenia


7. Opis sposobu przygotowania oferty

1) Wykonawca określa cenę ofertową poprzez wskazanie ceny brutto wraz z podatkiem. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wpisania cen brutto za wykonanie przedmiotu oferty w poszczególnych lokalizacjach wymienionych w punkcie 2.

2) Oferta powinna obejmować pełny zakres zamówienia - wszystkie elementy, wymienione w załaczniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.


8. Informacje o dokumentach jakie mają załączyć Wykonawcy:

1) formularz ofertowy

2) wykaz danych technicznych (specyfikacje techniczne) zaoferowanych urządzeń:

a) kamer

b) rejestratorów

c) zasilaczy

d) elementów montażowych


9. Informacje dodatkowe

1. Oferty, które złożone zostaną po terminie wyznaczonym na ich składanie lub nie będą zawierać istotnych elementów zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

2. Osoba do kontaktu: Marek Marquardt, tel: 603 708 815


Załączniki:

- Projekt umowy

- protokół odbioru prac

- opis przedmiotu zamówienia
Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Społ.Centrum Wsparcia Rodziny.odt odt 13.82 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
Skatepark.odt odt 18.86 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
plac zbaw ul. Sadowa.odt odt 13.6 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
Plac zabaw Sędzickiego.odt odt 13.32 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
Plac zabaw Kryzana.odt odt 12.09 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
Plac zabaw Buchholza.odt odt 14.88 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
poszerzenie pamięci rejestratora.odt odt 12.82 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
Umowa na rozbudowę monitoringu.odt odt 24.73 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order
PROTOKÓŁ ODBIORU.odt odt 12.99 2020-09-10 12:25:00 Subject of the order

Announcements

Buyer has not publish any additional messages

Subject of the request

No. Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Siedziba Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny, ul. Kościuszki 65 Wykaz i specyfikacja sprzętu

Społ.Centrum Wsparci [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
2 Skatepark przy SCK, Aleja Jana Pawła II Wykaz i specyfikacja sprzętu

Skatepark.odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
3 plac zabaw, ul. Sadowa Wykaz i specyfikacja sprzętu

plac zbaw ul. Sadowa [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
4 Plac zabaw, ul. Sędzickiego Wykaz i specyfikacja sprzętu

Plac zabaw Sędzickie [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
5 Plac zabaw, ul. Kryzana Wykaz i specyfikacja sprzętu

Plac zabaw Kryzana.o [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
6 Plac zabaw, ul. Buchholza Wykaz i specyfikacja sprzętu

Plac zabaw Buchholza [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
7 poszerzenie pamięci rejestratora, ul. Kolejowa 5a Wykaz i specyfikacja sprzętu

poszerzenie pamięci [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
8 Wzór umowy -

Umowa na rozbudowę m [...].odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
9 Protokół odbioru -

PROTOKÓŁ ODBIORU.odt

1 pc. Urząd Miasta Starogard Gdański
Gdańska 6
83-200, Starogard Gdański
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4723 PLN

Criteria and formal conditions

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 90% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Warunki płatności - 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (0)
3 Termin realizacji - do 30 listopada 2020 roku (0)
4 Certyfikat Instalatora Systemów Telewizji Dozorowanej 10% - Attachment required (0)
Unlock the form

The number of page views: 389