Proceeding: ZP-774/2020 Dostawa 6 szt kamizelek taktycznych czarnych

Deadlines:
Posted : 09-09-2020 13:51:00
Placing offers: 17-09-2020 10:00:00
Opening offers : 17-09-2020 10:05:00
Tryb:
Kind: Supply

Requirements and specifications

Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach 

1. Zamówienia realizowane przez KWP w Kielcach za pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej odbywają się wyłącznie przy wykorzystaniu strony internetowej www.platformazakupowa.pl.

2. KWP w Kielcach nie rozpatruje ofert składanych w inny sposób niż za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

3. Pełna specyfikacja zamówienia, ewentualne załączniki i inne niezbędne informacje są zamieszczone na stronie konkretnego zamówienia, a Wykonawca godzi się na te warunki i jest świadomy odpowiedzialności za złożoną ofertę.

4. Podana przez Wykonawcę cena za realizację zamówienia musi zawierać wszystkie koszty realizacji zamówienia, tzn. że KWP w Kielcach nie ponosi żadnych innych kosztów związanych z realizacją zamówienia, np. kosztów dostawy i rozładunku.

5. O ile nie wskazano inaczej, oferty składa się w cenie brutto.

6. Wykonawca jest związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7. Termin płatności na rzecz Wykonawcy wynosi 30 dni od daty realizacji zamówienia oraz otrzymania przez KWP w Kielcach prawidłowo wystawionej faktury.

8. Wykonawca gwarantuje, że przy realizacji dostaw, usług i robót budowlanych zaoferowany przedmiot zamówienia lub wykorzystane materiały są zgodne z opisem przedmiotu zamówienia oraz spełniają wymagania wynikające z przepisów prawa.

9. W przypadku realizowania dostawy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze złożoną przez Wykonawcę ofertą, KWP w Kielcach zwróci niezgodny przedmiot zamówienia na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. KWP w Kielcach wybierze ofertę najkorzystniejszą, zgodnie z określonymi w postępowaniu kryteriami wyboru oferty.

11. W przypadku kilku pozycji zakupowych (kilku zadań), KWP w Kielcach zastrzega sobie prawo wyboru Wykonawcy oddzielnie dla każdego zadania.

12. Towar musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, dopuszczony do obrotu i użytkowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

13. KWP w Kielcach zastrzega, że przeprowadzane postępowanie nie musi zakończyć się wyborem Wykonawcy, a Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia w stosunku do KWP w Kielcach.

14. Warunkiem złożenia oferty jest zapoznanie się oraz akceptacja Wykonawcy niniejszego regulaminu. Złożenie oferty jest równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę oświadczenia woli, iż akceptuje przedmiotowy regulamin oraz wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i warunki postępowania,a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

15. Cena musi być podana w złotych polskich, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

16. Wykonawca składając ofertę oświadcza, że zgodnie z art. 25aust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz.1986 ze zm.) spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania na podst. art. 24 ust.1 pkt. 12-23 ustawy.


Klauzula informacyjna w związku z procedurą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),dalej „RODO”, informuję, Pana/Panią o tym, w jaki sposób Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z procedurą postępowania przetargowego: a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, kontakt : ul. Seminaryjska 12, 25-372 Kielce, tel. 41349 2010b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach jest Pani Ewa Kopeć, pracownik Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, kontakt ul. Seminaryjska12, 25-372 Kielce, tel. 41 349 2040, 41 349 2092, iod.kwp@ki.policja.gov.pl.;c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach. d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;  e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych.− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Kamizelka Opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 793.77 2020-09-09 13:51:00 Ordered object

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Kamizelka taktyczna Zgodnie z Załącznikiem nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Kamizelka Opis przed [...].pdf

6 pc. - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4574 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Termin dostawy - 14 dni od złożenia zamówienia (0)
3 Gwarancja - 24 miesiące od daty dostawy (0)
Unlock the form

The number of page views - 148