Proceeding: 80/ZP/2020 Dostawa energii elektrycznej dla Uniwersytetu Łódzkiego

Ewa Walkowiak-Dziubich
Uniwersytet Łódzki Department: Dział Zakupów
Deadlines:
Posted : 07-09-2020 10:39:00
Placing offers: 25-09-2020 12:00:00
Opening offers : 25-09-2020 12:10:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
1 ogłoszenie o zamówieniu 2020-OJS173-417765-pl.pdf pdf 160.67 2020-09-07 10:39:00 Proceeding
2 SIWZ 80 ZP 2020 dostawa energii elektrycznej.docx docx 131.55 2020-09-07 10:39:00 Proceeding
3 Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru 2020.pdf pdf 304.39 2020-09-07 10:39:00 Proceeding
4 JEDZ ESPD.zip zip 86.99 2020-09-07 10:39:00 Proceeding
Wybór 80 ZP 2020 Dostawa energii elektrycznej dla UŁ.pdf pdf 373.84 2020-10-12 12:36:39 Public message
80 ZP 2020 Informacja z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf pdf 259.69 2020-09-25 13:24:34 Public message
Edytowalna wersja oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.docx docx 15.95 2020-09-25 13:24:34 Public message
7 Modyfikacja SIWZ 80 ZP 2020 dostawa energii elektrycznej (1).docx docx 184.99 2020-09-18 13:52:39 Public message
6 Załącznik nr 1 Zestawienie punktów poboru.xls xls 87 2020-09-18 13:52:39 Public message
5 Wyjaśnienia do treści SIWZ.pdf pdf 884.49 2020-09-18 13:52:38 Public message

Announcements

2020-10-12 12:36 Ewa Walkowiak-Dziubich Zamawiający przekazuje w załączeniu informację o wyborze oferty.

Wybór 80 ZP 2020 Dos [...].pdf

2020-09-25 13:24 Ewa Walkowiak-Dziubich Zamawiający przekazuje w załączeniu informację z otwarcia ofert wraz z wzorem oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej

80 ZP 2020 Informacj [...].pdf

Edytowalna wersja oś [...].docx

2020-09-18 13:52 Ewa Walkowiak-Dziubich Zamawiający przekazuje w załączeniu wyjaśnienia do treści SIWZ, Załącznik nr 1 (punkty poboru energii) w wersji edytowalnej oraz SIWZ po modyfikacjach.

7 Modyfikacja SIWZ 8 [...].docx

6 Załącznik nr 1 Zes [...].xls

5 Wyjaśnienia do tre [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 443