Proceeding: WZP.272.43.2020 WZP.273.43.2020 Badanie ewaluacyjne pt. „Ocena potencjału rozwojowego województwa kujawsko-pomorskiego w sferze B+R+I na podstawie działań podjętych w ramach RPO WK-P 2014-2020”

Deadlines:
Published : 02-09-2020 14:25:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:10:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie.pdf pdf 166.22 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 863.21 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1A oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx docx 23.83 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1A oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.pdf pdf 534.88 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1B oświadczenie dot. warunków udzialu.docx docx 21.76 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1B oświadczenie dot. warunków udzialu.pdf pdf 522.37 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1C oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx docx 15.2 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 1C oświadczenie dot. grupy kapitałowej.pdf pdf 543.85 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.doc doc 117.5 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 2 formularz ofertowy.pdf pdf 422.67 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 3 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf pdf 1148.91 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 4 projekt umowy.pdf pdf 681.71 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz usług.docx docx 16.48 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 5 wykaz usług.pdf pdf 255.36 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz osób.doc doc 39.5 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 6 wykaz osób.pdf pdf 200.46 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 7 projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.pdf pdf 335.99 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 pisemne zobowiązanie.docx docx 19.55 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Załącznik nr 8 pisemne zobowiązanie.pdf pdf 356.14 2020-09-02 14:25:00 Proceeding
Odpowiedź na pytanie 03.09.pdf pdf 468.52 2020-09-03 13:00:12 Public message
KUMUNIKAT w sprawie otwarcia ofert.pdf pdf 450.78 2020-09-15 08:24:39 Public message
Informacje z otwarcia ofert.pdf pdf 390.38 2020-09-16 11:04:01 Public message
Informacja o wyborze.pdf pdf 496.86 2020-09-29 15:27:23 Public message

Announcements

2020-09-29 15:27 Marta Jaroszewska Informacja o wyborze

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-09-16 11:04 Marta Jaroszewska Informacje z otwarcia ofert

Informacje z otwarci [...].pdf

2020-09-15 08:24 Marta Jaroszewska Komunikat w sprawie otwarcia ofert

KUMUNIKAT w sprawie [...].pdf

2020-09-03 13:00 Marta Jaroszewska Odpowiedź na pytanie

Odpowiedź na pytanie [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 717