Proceeding: DZz.380.3.19.2020.DTg.329 Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu)

Deadlines:
Posted : 02-09-2020 14:17:00
Placing offers: 17-09-2020 09:30:00
Opening offers : 17-09-2020 10:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość” dostępny w prawym, dolnym rogu w formularzu składania oferty służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Załączniki cz.3.zip zip 13165.2 2020-09-02 14:17:00 Proceeding
Załączniki cz.2.zip zip 1113.96 2020-09-02 14:17:00 Proceeding
Załączniki cz. 1.zip zip 8745.66 2020-09-02 14:17:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 1180.31 2020-09-02 14:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 142.19 2020-09-02 14:17:00 Proceeding
Informacja o unieważnieniu postępowania.pdf pdf 440.39 2020-09-17 14:54:46 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 205.69 2020-09-17 14:01:59 Public message
SIWZ po zmianie z dnia 10.09.2020 r.pdf pdf 1173.76 2020-09-10 13:48:06 Public message
Zmiana treści SIWZ nr 1 z dnia 10.09.2020 r.pdf pdf 511.9 2020-09-10 13:48:06 Public message
Protokół z wizji lokalnej.pdf pdf 436.16 2020-09-10 13:48:06 Public message

Announcements

2020-09-17 14:54 Ilona Chwastek Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważ [...].pdf

2020-09-17 14:01 Ewelina Górniak Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-10 13:48 Ewelina Górniak Zmiana treści SIWZ z dnia 10.09.2020 r.

SIWZ po zmianie z dn [...].pdf

Zmiana treści SIWZ n [...].pdf

Protokół z wizji lok [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 356