Proceeding: ZP.264.17.2020 Dostawa i montażu klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Deadlines:
Posted : 02-09-2020 10:25:00
Placing offers: 10-09-2020 10:00:00
Opening offers : -
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,


informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.

Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.


Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków.W przypadku pytań: 

- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel………..........  

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od  8:00 do 17:00.

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl


Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy. 

Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.

Zapytanie ofertowe

1.   Zamawiający:

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock

2.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montażu klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

CPV: 45000000-7 roboty budowlane

        39717200-3 urządzenia klimatyzacyjne

       45300000-0 roboty instalacyjne

       45331220-4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

       45130000-3 roboty instalacyjne elektryczne


3.     Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia do 8 tygodni licząc od dnia podpisania umowy.


4.   Miejsce lub sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Osobami do kontaktu są:

w sprawie przedmiotu zamówienia

-         p. Grzegorz Swend – Główny Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych, tel. 48 330 93 35 , tel. kom. 695 695 301,

w sprawie procedury

-      p. Daniel Igielski – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych tel. 24 267 84 53 tel. kom. 695 696 206, email: d.igielski@mwomp.pl

5.   Kryteria oceny ofert:

a)         Cena –  80 %

b)         Okres gwarancji – 20 %

Przy ocenie ofert wartość wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1% = 1 pkt)

Kryterium 1: Cena

C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”, gdzie punkty wyliczane są wg wzoru:

C = CMIN / CB x 80 pkt

gdzie:

CMIN – najniższa cena spośród wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu

CB – cena oferty badanej

Kryterium 2: Okres gwarancji

G – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”, zgodnie z poniższą tabelą:


Lp.

Okres gwarancji

Liczba punktów

1.

36 miesięcy (minimalny okres gwarancji)

0,00 punktów

2.

od 37 miesięcy do 42 miesięcy

10,00 punktów

3.

od 43 miesięcy do 48 miesięcy

20,00 punktów


Uwaga: Okres gwarancji liczony jest w miesiącach. Wykonawca winien zaoferować w przedmiotowym kryterium okres gwarancji w pełnych okresach miesięcznym. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” krótszy niż 36 miesięcy – oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona. Jeżeli Wykonawca zaoferuje „Okres gwarancji” dłuższy niż 48 miesięcy do obliczeń zostanie przyjęte maksymalny okres gwarancji 48 miesięcy.

Kryterium to będzie rozpatrywane na podstawie określonego w formularzu Oferty Cenowej deklarowanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.


6.   Oferta powinna zawierać:

Cenę, okres gwarancji, termin realizacji, oraz wszystkie pozostałe informacje zawarte w formularzu Oferty Cenowej stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.


7.   Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN, z uwzględnieniem zapisów wynikających z Istotnych Postanowień Umowy – Załącznik nr 3.


8.   Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanej dalej „RODO”, Zamawiający informuję, iż:

1) administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy,             ul. Kolegialna 17, 09-402 Płock, tel. 24 267 84 52, faks 24 262 88 42; e-mail: plock@mwomp.pl

2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to e-mail: iod@mwomp.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp.;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp., przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają                         z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

9. Miejsce i termin złożenia ofert

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Zamawiającego - https://platformazakupowa.pl/do dnia 10.09.2020 roku, do godziny 1000.

 

p.o. Dyrektor

Agnieszka Sulkowska


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zapytanie ofertowe klimatyzatory Radom.doc doc 83 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 Istotne_Postanowienia_Umowy.doc doc 93 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc doc 69.5 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 1 zakup i montaż klimatyzatorów MIDEA.docx docx 23.64 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik graficzny Nr 2 sala konferencyjna klimatyzator Radom.pdf pdf 351.56 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik graficzny Nr 1.pdf pdf 568.02 2020-09-02 10:25:00 Proceeding
Załącznik Nr 3 Istotne_Postanowienia_Umowy.doc doc 93 2020-09-02 10:25:00 Ordered object
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc doc 69.5 2020-09-02 10:25:00 Ordered object
Załącznik Nr 1 zakup i montaż klimatyzatorów MIDEA.docx docx 23.64 2020-09-02 10:25:00 Ordered object
Załącznik graficzny Nr 2 sala konferencyjna klimatyzator Radom.pdf pdf 351.56 2020-09-02 10:25:00 Ordered object
Załącznik graficzny Nr 1.pdf pdf 568.02 2020-09-02 10:25:00 Ordered object
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc doc 69.5 2020-09-02 10:25:00 Criterium
Załącznik Nr 2 - Formularz cenowy.doc doc 69.5 2020-09-02 10:25:00 Criterium

Announcements

2020-09-17 21:03 Daniel Igielski O G Ł O S Z E N I E


Płock, dnia 17.09.2020 r.


Znak sprawy: ZP. 264.17.2020

Dotyczy zapytania ofertowego na wybór wykonawcy na Dostawę i montaż klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3 w zamian za niesprawne technicznie klimatyzatory marki HITACHI i podłączenie ich do istniejącej instalacji klimatyzacyjnej w budynku Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu ul. Rodziny Winczewskich 5
Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania jw. do realizacji przedmiotu zamówienia została wybrana oferta nr 01 – HVAC Service Joanna Miszczak ul. Majdańska 1/46, 04-088 Warszawa.Z-ca Dyrektora ds. Medycyny Pracy
lek. Paweł Wyrębkowski


Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Montaż klimatyzacji dostawy i montażu klimatyzatorów marki MIDEA w ilości szt. 3

Załącznik Nr 3 Istot [...].doc

Załącznik Nr 2 - For [...].doc

Załącznik Nr 1 zakup [...].docx

Załącznik graficzny [...].pdf

Załącznik graficzny [...].pdf

1 set - (0)
Currency rates NBP , EUR: 4.5621 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 80% Offer value (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 2 - For [...].doc

0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
2 Okres Gwarancji 20% 36 miesięcy (minimalny okres gwarancji) (Buyer requires the attachment of a file)

Załącznik Nr 2 - For [...].doc

(0)
Unlock the form

The number of page views - 217