Proceeding: ZP/13/2020 - Dostawa fabrycznie nowych samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów

Deadlines:
Posted : 25-08-2020 09:42:00
Placing offers: 12-10-2020 10:00:00
Opening offers : 12-10-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
ZP_13_2020_SIWZ.zip zip 1116.2 2020-08-25 09:42:00 Proceeding
ZP_13_2020_Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 193.96 2020-08-25 09:42:00 Proceeding
ZP_13_2020_Wyjaśnienia do SIWZ_2.pdf pdf 37.29 2020-09-24 10:26:58 Public message
zmiana terminu składnaia ofert_ogłoszenie.pdf pdf 69.65 2020-09-22 14:24:12 Public message
ZP_13_2020 - ZAŁĄCZNIK NR 6 - WZÓR UMOWY_MODYFIKACJA.pdf pdf 190.23 2020-09-22 14:24:12 Public message
ZP_13_2020_ ZAŁĄCZNIK NR 8 - OPZ_MODYFIKACJA.pdf pdf 410.69 2020-09-22 14:24:12 Public message
ZP_13_2020_wyjaśnienia do SIWZ_1.pdf pdf 540.99 2020-09-22 14:24:12 Public message
Zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 31.6 2020-09-17 11:27:30 Public message

Announcements

2020-09-24 10:26 Agnieszka Chmiela W załączeniu Wyjaśnienia do SIWZ_2.

ZP_13_2020_Wyjaśnien [...].pdf

2020-09-22 14:24 Agnieszka Chmiela W załączeniu wyjaśnienia do SIWZ , modyfikacja OPZ i projektu umowy oraz informacja o zmianie terminu składania ofert i wniesienia wadium.

zmiana terminu skład [...].pdf

ZP_13_2020 - ZAŁĄCZN [...].pdf

ZP_13_2020_ ZAŁĄCZNI [...].pdf

ZP_13_2020_wyjaśnien [...].pdf

2020-09-17 11:27 Agnieszka Chmiela W załączeniu pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert.

Zmiana terminu skład [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 708