Proceeding: DP/371/113/20 Remont zespołu dworsko – pałacowego w Kulicach na potrzeby projektu pn.: Odkrywanie wspólnego dziedzictwa kulturowego poprzez poznawanie historii regionu – propagowanie wiedzy, wymiana doświadczeń” INT 161- I etap

Wojciech Bereszko
Uniwersytet Szczeciński
Deadlines:
Posted : 21-08-2020 16:35:00
Placing offers: 16-09-2020 11:30:00
Opening offers : 16-09-2020 12:00:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. 3 - oświadczenie - gr. kapit (1).doc doc 171.5 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
Zał. 2 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc doc 207.5 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
Zał. 1 Oferta.doc doc 199 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
specyfikacja istotnych warunk+-w zam+-wienie DP-371-113-20.pdf pdf 1174.7 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
ogloszenie.pdf pdf 163.13 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
Zespół Dworsko-Parkowy w Kulicach.zip zip 35152.92 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
Zał. 6 wykaz OSÓB.doc doc 175 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
Zał. 5 wykaz robót.doc doc 183.5 2020-08-21 16:35:00 Proceeding
informacja z otwarcia ofert DP-371-113-20.pdf pdf 76.36 2020-09-16 14:46:01 Public message
zmiana_BZP.pdf pdf 108.55 2020-09-01 12:58:49 Public message
wyjasnienie1.pdf pdf 173.96 2020-09-01 12:58:49 Public message

Announcements

2020-09-16 14:46 Wojciech Bereszko informacja z otwarcia ofert

informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-16 11:20 Wojciech Bereszko Informuje, że otwarcie ofert w siedzibie zamawiającego oraz równocześnie na platformie Zoom pod adresem:

https://us04web.zoom.us/j/8639196377?pwd=V0F5b3BMSzl4R2UwcWRHU2Ztcld6QT09

Meeting ID: 863 919 6377
Passcode: 4gd7ur
2020-09-01 12:58 Wojciech Bereszko Wyjaśnienie nr 1, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

zmiana_BZP.pdf

wyjasnienie1.pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 441