Proceeding: 035/2020 Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

Deadlines:
Posted : 21-08-2020 14:03:00
Placing offers: 30-09-2020 10:00:00
Opening offers : 30-09-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Construction work

Requirements and specifications

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia.

Ze względu na wielkość pliku Dokumentacja projektowa (DP) oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (SST), stanowiące załącznik Nr 1 do SIWZ, dostępna jest pod linkiem :

http://zdmikp.bydgoszcz.pl/ufiles/SIWZ_ZA%C5%811_DP+SST.7z


Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ_zał 5_wzór kosztorysu oferowego.xls xls 403.5 2020-08-21 14:03:00 Proceeding
SIWZ_zał 4,6,7,8,9 i 10.zip zip 124.33 2020-08-21 14:03:00 Proceeding
SIWZ_zał 3_wzór Umowy.zip zip 8214.36 2020-08-21 14:03:00 Proceeding
SIWZ_zał 2_ OPZ wymagania Zamawiającego (zał. nr 2 do umowy).zip zip 1538.85 2020-08-21 14:03:00 Proceeding
035_SIWZ Toruńska -Perłowa.docx docx 196.5 2020-08-21 14:03:00 Proceeding
ogłoszenie o zamówieniu DUUE 2020-S162-391625 z dn. 21.08.2020.pdf pdf 172.45 2020-08-21 14:03:00 Proceeding

Announcements

Buyer has not posted additional messages ...

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)

The number of page views - 4619