Proceeding: AE/ZP-27-58/20 Dostawy sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, łat naczyniowych - AE/ZP-27-58/20

Deadlines:
Published : 21-08-2020 11:45:00
Placing offers : 01-09-2020 10:00:00
Offers opening : 01-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ wraz z załącznikami oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

Załączniki do postępowania:

1/ Ogłoszenie o zamówieniu

2/ SIWZ

3/ Formularz  Ofertowy

4/ Załącznik Nr 1 - Formularz  Cenowy

5/ Załącznik Nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy

6/ Załącznik Nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7/ Załącznik Nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy

 

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz Ofertowy.doc doc 87 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 619.53 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 631.63 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 1.xls xls 56 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 2.doc doc 37 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 3.doc doc 54 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Załącznik Nr 4.doc doc 59.5 2020-08-21 11:45:00 Proceeding
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 1.PDF PDF 355.08 2020-08-24 14:18:10 Public message
Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2.PDF PDF 770.93 2020-08-26 14:34:57 Public message
Pytania i odpowiedzi do SIWZ 3.PDF PDF 934.66 2020-08-27 13:49:47 Public message
Informacja z otwarcia ofert.PDF PDF 448.12 2020-09-01 14:52:00 Public message
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty PLATFORMA.PDF PDF 1387.4 2020-10-08 13:38:28 Public message

Announcements

2020-10-08 13:38 Zamówienia Publiczne Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania

Informacja o wyborze [...].PDF

2020-09-01 14:52 Zamówienia Publiczne Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Informacja z otwarci [...].PDF

2020-08-27 13:49 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ.

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-08-26 14:34 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

2020-08-24 14:18 Zamówienia Publiczne Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi [...].PDF

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1631