Proceeding: D/07/2020/C Zakup różnych produktów medycznych i sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

Zamówienia Publiczne UO
Uniwersytet Opolski
Deadlines:
Published : 21-08-2020 14:26:00
Placing offers : 01-09-2020 10:00:00
Offers opening : 01-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
D-07-2020-C SIWZ WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI.zip zip 1368.76 2020-08-21 14:26:00 Proceeding
D-07-2020-C Pytania i odpowiedzi.pdf pdf 572.35 2020-08-25 08:24:30 Public message
D-07-2020-C Pytania i odpowiedzi_Zmiana SIWZ_Zmiana terminu.zip zip 1615.84 2020-08-27 14:53:25 Public message
D-07-2020-C 03. Protokół z otwarcia ofert.pdf pdf 870.27 2020-09-01 11:49:39 Public message
D-07-2020-C Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty nr 7.pdf pdf 416.37 2020-09-23 08:16:04 Public message
D-07-2020-C część nr 6 część nr 8 ODRZUCENIE_ARCHEM.pdf pdf 460.8 2020-10-19 08:07:10 Public message
D-07-2020-C część nr 2A_część nr 3B_część nr 9_Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 461.08 2020-10-19 16:07:50 Public message
D-07-2020-C część nr 6_Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 408.3 2020-10-22 15:04:50 Public message
D-07-2020-C część nr 2B UNIEWAŻNIENIE_brak ofert.pdf pdf 382.98 2020-10-22 15:38:41 Public message
D-07-2020-C część nr 8 ODRZUCENIE_SPRZĘT-POŻ.pdf pdf 667.13 2020-10-30 11:41:13 Public message
D-07-2020-C część nr 8_Wybór najkorzystniejszej oferty.pdf pdf 411.12 2020-11-05 14:55:28 Public message
D-07-2020-C część nr 2A Informacja o nieudzieleniu zamówienia.pdf pdf 302.41 2020-11-19 08:59:54 Public message

Announcements

2020-11-19 08:59 Zamówienia Publiczne UO Część nr 2A: informacja o nieudzieleniu zamówienia

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-11-05 14:55 Zamówienia Publiczne UO część nr 8: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-10-30 11:41 Zamówienia Publiczne UO Część nr 8: ODRZUCENIE

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-10-22 15:38 Zamówienia Publiczne UO część nr 2B: Unieważnienie

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-10-22 15:04 Zamówienia Publiczne UO część nr 6: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-10-19 16:07 Ewa Wabik część nr 2A, część nr 3B, część nr 9: Wybór najkorzystniejszej oferty

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-10-19 15:56 Ewa Wabik The message was withdrawn by the Buyer.
2020-10-19 08:07 Zamówienia Publiczne UO część nr 6, część nr 8: Odrzucenie oferty

D-07-2020-C część nr [...].pdf

2020-09-23 08:16 Zamówienia Publiczne UO Wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie oferty.

D-07-2020-C Wyklucze [...].pdf

2020-09-01 11:49 Zamówienia Publiczne UO Protokół z otwarcia ofert

D-07-2020-C 03. Prot [...].pdf

2020-08-27 14:53 Zamówienia Publiczne UO Pytania i odpowiedzi. Zmiana SIWZ. Zmiana terminu składania ofert.

D-07-2020-C Pytania [...].zip

2020-08-25 08:24 Zamówienia Publiczne UO Pytanie i odpowiedź

D-07-2020-C Pytania [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 938