Proceeding: WIB/PN/4/R/8 Przebudowa systemu awaryjnego zasilania na potrzeby Centrum Radiowego Nadawczego oraz Stacjonarnego Systemu Łączności Radiowej” na terenie kompleksu wojskowego Chorągiewka dla potrzeb RCI w Bydgoszczy – zad. 11829

Deadlines:
Published : 20-08-2020 08:42:00
Placing offers: 16-09-2020 10:00:00
Procedure: Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków
Type: Construction work

Requirements and specifications

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”. Wartość zamówienia jest niższa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  Prawa Zamówień Publicznych (Pzp).Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie (opakowaniu), zabezpieczonej przed otwarciem. Koperta (opakowanie oferty) powinna być zaadresowana do Zamawiającego   na adres:  Rejonowy Zarząd Infrastruktury Bydgoszcz  ul.  Podchorążych 33, 85-915 Bydgoszcz. Na kopercie należy zamieścić również nazwę i adres zwrotny wykonawcy oraz oznakowanie:      

„Oferta na przebudowę systemu awaryjnego zasilania na potrzeby Centrum Radiowego Nadawczego oraz Stacjonarnego Systemu Łączności Radiowej” na terenie kompleksu wojskowego Chorągiewka dla potrzeb RCI w Bydgoszczy – zadanie 11829

z dopiskiem:

„Nie otwierać przed 16.09.2020 r., godz. 11:00”.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
Formularz oferty z załacznikami.zip zip 171.97 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
Ogłoszenie BZP.pdf pdf 170.24 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 12146.4 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
zał 1A FORMULARZ CENOWY 11829.xls xls 39 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
zał 13 Harmonogram rzecz - fin.xls xls 49 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
zał. 14 Dokumentacja zadania 11829.zip zip 54811.39 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
Załacznik nr 8 Umowa wraz załącznikami.zip zip 4762.5 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 9 Szczególowy opis 11829 roboty budowlane.docx docx 27.13 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
Załącznik nr 11 Szczegółowe wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych.pdf pdf 2946.22 2020-08-20 08:42:00 Proceeding
Zmiana ogłoszenia BZP.pdf pdf 75.87 2020-09-02 14:04:47 Public message
Wizja lokalna +zmiana terminu składania ofert.pdf pdf 581.7 2020-09-02 14:04:47 Public message
Odpowiedzi nr 1.pdf pdf 1220.4 2020-09-07 10:13:19 Public message
Zestawienie ofert.pdf pdf 183.82 2020-09-16 11:18:04 Public message
Zawiadomienie tablica.pdf pdf 496.3 2020-10-15 14:48:52 Public message

Announcements

2020-10-15 14:48 Marzanna Pączkowska Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania

Zawiadomienie tablic [...].pdf

2020-09-16 11:18 Marzanna Pączkowska Zbiorcze zestawienie ofert

Zestawienie ofert.pd [...].pdf

2020-09-07 10:13 Marzanna Pączkowska Odpowiedzi nr 1

Odpowiedzi nr 1.pdf

2020-09-02 14:04 Marzanna Pączkowska Uwaga!! WIZJA lokalna + zmiana terminu składania ofert

Zmiana ogłoszenia BZ [...].pdf

Wizja lokalna +zmian [...].pdf

The number of page views: 1001