Proceeding: ZP-9/2020 „Zakup energii elektrycznej do obiektów Policji garnizonu lubuskiego w latach 2021 r. - 2023 r.”

Deadlines:
Posted : 19-08-2020 09:17:00
Placing offers: 07-10-2020 11:00:00
Opening offers : 07-10-2020 11:15:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
zał. 7 do SIWZ_Zobowiązanie podm. ZP_9_2020.doc doc 39.5 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 6 do SIWZ Projekt umowy_ZP_9_2020.pdf pdf 255.45 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 5 do SIWZ_Wykaz_dostaw_ZP_9_2020.doc doc 50 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 4 do SIWZ- Ośw._ gr. kapitałowa ZP_9_2020.docx docx 21.04 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 3 do SIWZ_Formularz ofertowy_ZP_9_2020.doc doc 71.5 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 2 do SIWZ - SOPZ ZP_9_2020.pdf pdf 515.65 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
zał. 1 do SIWZ_JEDZ_espd.xml xml 123.21 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
SIWZ_ZP_9_2020.pdf pdf 471.01 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu_ZP_9_2020.pdf pdf 141.62 2020-08-19 09:17:00 Proceeding
Informacja o wyborze_ZP-9_2020.pdf pdf 145.83 2020-10-20 13:32:28 Public message
Informacja z otwarcia ofert ZP9_2020.pdf pdf 110.96 2020-10-07 12:00:20 Public message
II_Ogłoszenie zmian_sprostowanie ZP_9_2020.pdf pdf 77.97 2020-09-21 10:30:57 Public message
Modyfikacja treści SIWZ ZP_9_2020.pdf pdf 262.47 2020-09-21 10:30:57 Public message
I Odpowiedzi na pytania do SIWZ i modyfikacja_ZP9_20.pdf pdf 332.2 2020-09-09 13:21:01 Public message
zał. 2 do SIWZ - SOPZ po zmianie I ZP_9_2020.pdf pdf 527.41 2020-09-09 13:32:58 Public message
zał. 3 do SIWZ_Formularz ofertowy_po zmianie I ZP_9_2020.doc doc 71 2020-09-09 13:32:58 Public message
zał. 6 do SIWZ Projekt umowy_po zmianie I ZP_9_2020.pdf pdf 255.93 2020-09-09 13:32:58 Public message
Ogłoszenie zmian_sprostowanie_ZP-9_2020.pdf pdf 72.92 2020-09-09 13:29:32 Public message

Announcements

2020-10-20 13:32 Zamówienia Publiczne INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZP-9/2020

Informacja o wyborze [...].pdf

2020-10-07 12:00 Zamówienia Publiczne INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT ZGODNIE Z ART. 86 UST. 5 USTAWY PZP.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-21 10:30 Zamówienia Publiczne Modyfikacja treści SIWZ ZP-9/2020

II_Ogłoszenie zmian_ [...].pdf

Modyfikacja treści S [...].pdf

2020-09-09 13:32 Zamówienia Publiczne Zamawiający informuje, iż zamieszcza dokumenty z uwzględnionymi zmianami:
- załącznik nr 2 do SIWZ - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)” – po zmianie I;
- załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz ofertowy - po zmianie I;
- załącznik nr 6 do SIWZ – „Projekt umowy” – po zmianie I.

zał. 2 do SIWZ - SO [...].pdf

zał. 3 do SIWZ_Formu [...].doc

zał. 6 do SIWZ Proje [...].pdf

2020-09-09 13:29 Zamówienia Publiczne Ogłoszenie zmian_sprostowanie ZP-9/2020

Ogłoszenie zmian_spr [...].pdf

2020-09-09 13:21 Zamówienia Publiczne I. Odpowiedzi na pytania do SIWZ oraz modyfikacja ZP-9/2020

I Odpowiedzi na pyta [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 694