Proceeding: WL.2370.1.2020 Dostawa jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego

Wojciech Żelazny
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach Department: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach
Deadlines:
Posted : 07-08-2020 15:17:00
Placing offers: 25-09-2020 11:00:00
Opening offers : 25-09-2020 11:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
SIWZ GCBA.zip zip 5172.06 2020-08-07 15:17:00 Proceeding
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 171.05 2020-08-07 15:17:00 Proceeding
Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf pdf 395.21 2020-10-06 15:27:32 Public message
Informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 336.69 2020-09-25 14:52:49 Public message
Wyjaśnienie i zmiana SIWZ 2 SA PSP Kraków.pdf pdf 337.24 2020-09-18 09:51:56 Public message
Sprostowanie ogłoszenia 2 SA PSP Kraków.pdf pdf 70.98 2020-09-18 10:22:26 Public message
Wyjasnie i zmiana SIWZ 1 SA Kraków.pdf pdf 3337.16 2020-09-09 12:55:31 Public message
Sprostowanie ogłoszenia SA PSP Kraków.pdf pdf 68.75 2020-09-09 12:55:31 Public message

Announcements

2020-10-06 15:27 Wojciech Żelazny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach publikuje zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na dostawę jednego ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zwiększonym potencjalem ratownictwa drogowego (nr sprawy WL.2370.1.2020)

Zawiadomienie o unie [...].pdf

2020-09-25 14:52 Wojciech Żelazny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach publikuje informację z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-25 14:29 Wojciech Żelazny The message was withdrawn by the Buyer.
2020-09-18 10:22 Wojciech Żelazny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach publikuje zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

2020-09-18 09:51 Wojciech Żelazny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach publikuje odpowiedzi na zapytanie oraz zmianę treści SIWZ.

Wyjaśnienie i zmiana [...].pdf

2020-09-09 12:55 Wojciech Żelazny Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach publikuje odpowiedzi na zapytania, modyfikacje SIWZ oraz zmianę ogłoszenia o zamówieniu.

Wyjasnie i zmiana SI [...].pdf

Sprostowanie ogłosze [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views - 900