Proceeding: NZZ/50/P/20 Dostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętu

Deadlines:
Published : 07-08-2020 12:18:00
Placing offers : 16-09-2020 09:30:00
Offers opening : 16-09-2020 10:15:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 501.02 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
SIWZ.pdf pdf 631.93 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiot zamówienia.7z 7z 260.22 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc doc 109 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 3 i 3A do SIWZ - Projekty umów.7z 7z 1405.97 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ.doc doc 198 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 5 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy grupa kapitałowa.doc doc 37.5 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 38.5 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy.doc doc 37 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Załącznik nr 8 do SIWZ - Instrukcja dla wykonawców.pdf pdf 459.46 2020-08-07 12:18:00 Proceeding
Modyfikacja - NZZ 50 P 20 - 31.08.2020.pdf pdf 215.91 2020-08-31 13:47:08 Public message
Odpowiedzi na pytania - NZZ 50 P 20 - 31.08.2020.pdf pdf 345.77 2020-08-31 14:21:08 Public message
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 04.09.2020.pdf pdf 160.68 2020-09-04 09:23:22 Public message
Informacja z otwarcia ofert - NZZ 50 P 20 - PDF.pdf pdf 247.75 2020-09-16 13:22:50 Public message
Informacja z otwarcia ofert - NZZ 50 P 20 - Sprostowanie.pdf pdf 247.99 2020-09-16 13:57:25 Public message
Unieważnienie - NZZ 50 P 20 - 06.10.2020.pdf pdf 151.88 2020-10-06 09:59:04 Public message
Ogłoszenie o wyniku - NZZ 50 P 20 - 15.10.2020.pdf pdf 469.27 2020-10-15 14:57:17 Public message

Announcements

2020-10-15 14:57 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - NZZ/50/P/20 - 15.10.2020 r.

Ogłoszenie o wyniku [...].pdf

2020-10-06 09:59 Dział Zamówień Publicznych Unieważnienie postępowania: zadanie nr 6 - NZZ/50/P/20 - 06.10.2020 r.

Unieważnienie - NZZ [...].pdf

2020-09-16 13:57 Dział Zamówień Publicznych Sprostowanie dot:
Informacji z publicznego otwarcia ofert - NZZ/50/P/20 - 16.09.2020 roku.

Podając kwoty przewidziane na otwarcie Zamawiający użył określenia "Grupa" zamiast zastosowanego w formularzu oferty "Zadanie", w związku z powyższym zamieszcza się poprawione informacje z otwarcia ofert.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-16 13:22 Dział Zamówień Publicznych Informacje z publicznego otwarcia ofert - NZZ/50/P/20 - 16.09.2020 roku.

Informacja z otwarci [...].pdf

2020-09-04 09:23 Dział Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - NZZ/50/P/20 - 04.09.2020

Ogłoszenie o zmianie [...].pdf

2020-08-31 14:21 Dział Zamówień Publicznych Wyjaśnienia treści SIWZ - 31.08.2020 rok.

Odpowiedzi na pytani [...].pdf

2020-08-31 13:47 Dział Zamówień Publicznych Modyfikacja treści SIWZ - 31.08.2020 rok.

Modyfikacja - NZZ 50 [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 1887