Proceeding: Ds/13/zp/2020 Dostawy mięsa, przetworów mięsnych, konserw oraz podrobów do Zakładu Karnego we Wronkach.

Justyna Choły-Odrobna
Zakład Karny we Wronkach
Deadlines:
Published : 05-08-2020 11:49:00
Placing offers : 16-09-2020 10:00:00
Offers opening : 16-09-2020 10:30:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.

UWAGA!

Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy Pzp specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami zostanie udostępniona od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
siwz_mięso.pdf pdf 12197.53 2020-08-11 10:48:41 Proceeding
Formularz.ofertowyI_wołowina.podroby.doc doc 51.5 2020-08-11 10:48:56 Proceeding
Formularz.ofertowyII_konserwy.doc doc 34.5 2020-08-11 10:49:00 Proceeding
Formularz.ofertowyIII_wieprzowina.doc doc 56 2020-08-11 10:49:05 Proceeding
Formularz.ofertowyIV_drób.doc doc 50 2020-08-11 10:49:09 Proceeding
Grupa_kapitałowa.doc doc 29 2020-08-11 10:49:13 Proceeding
JEDZ_mięso.doc doc 177 2020-08-11 10:49:17 Proceeding
OświadczenieI_na.wezwanie.doc doc 26 2020-08-11 10:49:20 Proceeding
OświadczenieII_na.wezwanie.doc doc 25.5 2020-08-11 10:49:23 Proceeding
otwarcie_mięso.pdf pdf 177 2020-09-16 13:35:04 Public message
otwarcie_mieso_poprawione.pdf pdf 186.07 2020-09-16 14:38:10 Public message
Uniwaznienie_czescII_publiczna.pdf pdf 59.84 2020-09-17 10:41:44 Public message
publiczna_wybór_mieso.pdf pdf 179.12 2020-10-07 11:25:07 Public message
Unieważnienie_częśćIV_mięso.pdf pdf 174.56 2020-10-14 11:47:17 Public message
mięso_czIII_wybór_publiczna.pdf pdf 138.14 2020-10-15 12:05:23 Public message

Announcements

2020-10-15 12:05 Justyna Choły-Odrobna W załączeniu informacja o wyborze oferty - dotyczy części III zamówienia.

mięso_czIII_wybór_pu [...].pdf

2020-10-14 11:47 Justyna Choły-Odrobna Informacja o unieważnieniu postępowania w części IV zamówienia.

Unieważnienie_częśćI [...].pdf

2020-10-07 11:25 Justyna Choły-Odrobna Informacja o wyborze ofert.

publiczna_wybór_mies [...].pdf

2020-09-17 10:41 Justyna Choły-Odrobna W załączeniu informacja o unieważnieniu postępowania w części II zamówienia

Uniwaznienie_czescII [...].pdf

2020-09-16 14:38 Justyna Choły-Odrobna Zamawiający Zakład Karny we Wronkach w załączeniu zamieszcza skorygowaną informację z otwarcia ofert. Błąd dotyczył Wykonawcy nr 2 - "JOHN" Paweł John. Pozostałe informacje pozostają bez zmian.

otwarcie_mieso_popra [...].pdf

2020-09-16 13:36 Justyna Choły-Odrobna Zamawiający Zakład Karny we Wronkach przypomina wszystkim Wykonawcom o obowiązku złożenia oświadczenia o grupie kapitałowej w terminie ustawowym.
2020-09-16 13:35 Justyna Choły-Odrobna Zamawiający w załączeniu przesyła informację z otwarcia ofert, które odbyło się 16.09.2020r. o godz. 10.30. zgodnie z siwz.

otwarcie_mięso.pdf

2020-08-11 10:46 Justyna Choły-Odrobna Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zamieszcza specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami oraz druki do pobrania.
Nr ogłoszenia w Dz. U. 2020/S 153-374400

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 783