Proceeding: 569555-N-2020 26/ZP/2020_Sukcesywne dostawy materiałów opatrunkowych oraz leków do Apteki Szpitalnej.

Deadlines:
Published : 04-08-2020 11:53:00
Placing offers : 13-08-2020 08:00:00
Offers opening : 13-08-2020 09:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
26_ZP_2020_OGLOSZENIE.pdf pdf 125.27 2020-08-04 11:53:00 Proceeding
26_ZP_2020_SIWZ.doc doc 317.5 2020-08-04 11:53:00 Proceeding
26_ZP_2020_UMOWA_ZAL_9A_9B_do_SIWZ.docx docx 51.29 2020-08-04 11:53:00 Proceeding
26_ZP_2020_ZALACZNIK_nr_2.xls xls 104.5 2020-08-04 11:53:00 Proceeding
26_ZP_2020_Załącznik_nr_1,3, 4, 5, 6, 7.doc doc 154.5 2020-08-04 11:53:00 Proceeding
26_ZP_2020_UMOWA_9B_do_SIWZ_ZMIANA_1.doc doc 122.5 2020-08-10 13:53:23 Public message
26_ZP_2020_ZAPYTANIE_1.pdf pdf 339.23 2020-08-10 13:53:23 Public message
26_ZP_2020_ZESTAWIENIE_OFERT.pdf pdf 139.1 2020-08-13 14:19:35 Public message
26_ZP_2020_WYBOR_OFERT_1.pdf pdf 1412.47 2020-08-24 13:21:47 Public message
26_ZP_2020_WYBOR_OFERT_3.pdf pdf 222.49 2020-08-31 12:18:56 Public message
26_ZP_2020_WYBOR_OFERT_2.pdf pdf 218.66 2020-08-28 11:02:29 Public message

Announcements

2020-08-31 12:18 Aneta Mrygoń WYBÓR OFERT 3

26_ZP_2020_WYBOR_OFE [...].pdf

2020-08-28 11:02 Aneta Mrygoń WYBÓR OFERT 2

26_ZP_2020_WYBOR_OFE [...].pdf

2020-08-24 13:21 Aneta Mrygoń WYBÓR OFERT 1

26_ZP_2020_WYBOR_OFE [...].pdf

2020-08-13 14:19 Aneta Mrygoń ZESTAWIENIE OFERT

26_ZP_2020_ZESTAWIEN [...].pdf

2020-08-10 13:53 Zamówienia Publiczne ZAPYTANIE NR 1 I ZMIANA PROJEKTU UMOWY - Zał. 9B

26_ZP_2020_UMOWA_9B_ [...].doc

26_ZP_2020_ZAPYTANIE [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 871