Proceeding: Sukcesywna dostawa środków chemii basenowej do Kompleksu Termy Maltańskie w Poznaniu, dla spółki Termy Maltańskie Sp. z o.o. w Poznaniu

Termy Maltańskie Przetargi
Termy Maltańskie
Deadlines:
Posted : 29-07-2020 14:17:00
Placing offers: 06-08-2020 10:00:00
Opening offers : 06-08-2020 10:05:00
Tryb: Przetarg nieograniczony
Kind: Supply

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf pdf 6859.91 2020-07-29 14:17:00 Proceeding
SIWZ z załącznikami od nr 2 do nr 5 i od nr 6 do nr 9.pdf pdf 17306.5 2020-07-29 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ.pdf pdf 2007.4 2020-07-29 14:17:00 Proceeding
Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 184.97 2020-07-29 14:17:00 Proceeding
Załączniki do SIWZ nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr7, nr 8, nr 9, wersja WORD.docx docx 46.84 2020-07-29 14:17:00 Proceeding
Zaktualizowany Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.pdf pdf 192.48 2020-08-03 09:11:06 Public message
Ogłoszenie- informacja z otwarcia ofert.pdf pdf 324.88 2020-08-06 12:33:08 Public message
OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY.pdf pdf 281.71 2020-08-07 12:01:36 Public message

Announcements

2020-08-07 12:01 Termy Maltańskie Przetargi OGŁOSZENIE WYBÓR OFERTY

OGŁOSZENIE WYBÓR OFE [...].pdf

2020-08-06 12:33 Termy Maltańskie Przetargi Ogłoszenie- informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie- informac [...].pdf

2020-08-03 09:11 Termy Maltańskie Przetargi Zaktualizowany Załącznik nr 6 do SIWZ - projekt umowy.

Zaktualizowany Załąc [...].pdf

Offer form

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny (Buyer requires the attachment of a file) (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 240