Proceeding: NIP.7013.1.2020.C „Dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni napowietrznych w ramach funduszu sołeckiego”

Magdalena Drążek
Gmina Wręczyca Wielka
Deadlines:
Posted : 29-07-2020 13:36:00
Placing offers: 03-08-2020 09:00:00
Opening offers : 03-08-2020 09:05:00
Tryb: Zapytanie ofertowe
Kind: Construction work

Requirements and specifications

Uwaga

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania urządzenia o konstrukcji metalowej z rur o przekroju min 70mm.


Szanowni Państwo,


W imieniu  Gminy Wręczyca Wielka  informujemy o postępowaniu wszystkich solidnych wykonawców do składania ofert na  realizację projektów w ramach funduszu sołeckiego:

Część 1 - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Nowiny;

Część 2 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kalej;

Kod CPV 37410000-5 - sprzęt sportowy do uprawiania sportu na wolnym powietrzu

Kod CPV 37535200-9 - wyposażenie placów zabaw

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach.

Wykonawca może złożyć ofertę  na wszystkie części lub na poszczególne części.

Ostateczny termin realizacji zamówienia dla wszystkich części - 15.10.2020r.

Zamówienie jest realizowane na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

Zamawiający wymaga: (Dotyczy wszystkich części)

- warunki płatności: 14 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury;

- termin realizacji: do 15.10.2020 roku; 

- dodatkowe koszty: po stronie Wykonawcy;  

- gwarancja: proszę o potwierdzenie objęcia gwarancją przez min. 36 miesięcy;  

Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów: cena za wykonanie przedmiotu zamówienia - 100 % 

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa, w której Zamawiający wprowadzi zapisy dotyczące kar umownych:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w przypadku odstąpienia od umowy
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

- za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia realizacji przedmiotu zamówienia 0,5 % wynagrodzenia umownego.

Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy automatycznie bez uzyskiwania jego zgody.

Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu (do formularza należy dołączyć szczegółową specyfikację oferowanych urządzeń), w formie pisemnej, w języku polskim i złożyć za pomocą platformy zakupowej.   

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami : Drążek Magdalena tel. 34 3778430 lub za pomocą platformy zakupowej.

W przypadku pytań związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.  


Klauzula  informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem dany osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

·         Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wręczyca Wielka, ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka

·         Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo, pod adresem: inspektor@odocn.pl, telefonicznie nr tel. 602762036.

·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO,
w związku  z przeprowadzony zapytaniem ofertowym dotyczącym realizacji  procedury  udzielenia zamówienia publicznego pn. „Dostawa urządzeń zabawowych oraz urządzeń siłowni napowietrznych w ramach funduszu sołeckiego”
oraz udzieleniem zamówienia.

·         Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa  oraz będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, w szczególności rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

·         Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

·         Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne dla celów związanych
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy oraz nawiązaniem i przebiegiem współpracy.

·         Gmina Wręczyca Wielka nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

·         Dane osobowe mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Gminy Wręczyca Wielka.

·         Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany,  w tym nie będą profilowane.

Oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.

Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) DATE CREATED SOURCE DOWNLOAD
Zmiana Część 2 - Opis - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kalej.docx docx 214.21 2020-07-31 10:36:19 Proceeding
formularz_ofertowy - część 2.doc doc 58.5 2020-07-29 13:36:00 Proceeding
formularz_ofertowy - część 1.doc doc 55.5 2020-07-29 13:36:00 Proceeding
Część 2 - Opis - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kalej.docx docx 214.03 2020-07-29 13:36:00 Proceeding
Część 1 - Opis - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Nowiny.docx docx 139.01 2020-07-29 13:36:00 Proceeding

Announcements

2020-07-31 10:38 Magdalena Drążek UWAGA
Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania urządzenia o konstrukcji metalowej z rur
o przekroju min
70mm.

Subject of the request

Lp Name Description and attachments Quantity
/ Unit
Net price / Unit Vat Gross price / Unit Currency Delivery address Attach
file
1 Część 1 - Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Nowiny Zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia 1 set Gmina Wręczyca Wielka
Sienkiewicza 1
42-130, Wręczyca Wielka
(0)
2 Część 2 - Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kalej Zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia 1 set Gmina Wręczyca Wielka
Sienkiewicza 1
42-130, Wręczyca Wielka
(0)
Currency rates NBP , EUR: 4.4072 PLN

Criteria and formal conditions

Lp Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Price 100% Offer value 0,00 PLN netto
0,00 PLN brutto
(0)
Unlock the form

The number of page views - 189