Proceeding: ZKM/AZ/1/2020 Zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2020– marzec 2021

Maria Lepianka
Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Iławie
Deadlines:
Published : 29-07-2020 07:50:00
Placing offers : 01-09-2020 10:30:00
Offers opening : 01-09-2020 11:00:00
Procedure: Przetarg nieograniczony
Type: Service

Requirements and specifications

Szanowni Państwo,  

w załącznikach do postępowania zamieszczono ogłoszenie, SIWZ oraz pozostałą dokumentację związaną z przedmiotem zamówienia. 

Pod linkiem dostępna jest Instrukcja składania ofert/wniosków dla Wykonawców. 

W związku z obowiązującą od 18.10.2018 Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych informujemy, że w niniejszym ogłoszeniu o zamówieniu przekazywanie ofert/wniosków oraz komunikacja odbywa się zgodnie z zapisami załączonej dokumentacji.

Zamawiający rekomenduje prowadzenie komunikacji za pomocą platformazakupowa.pl.

W związku z powyższym przycisk “Wyślij wiadomość do zamawiającego” służy do: 

  • Zadawania pytań do SIWZ

  • Odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty

  • Przesłania odwołania/inne 

 

Jeżeli będą Państwo mieli pytania związane z procesem złożenia oferty/wniosku prosimy o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl:

  • tel. 22 101 02 02

  • e-mail: cwk@platformazakupowa.pl 

Przypominamy, że oferta/wniosek składany elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym kwalifikowanym podpisem.


Attachments

NAME EXTENSION SIZE (kB) PUBLISHING DATE SOURCE DOWNLOAD
01.Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS144-354857-pl.pdf pdf 158.62 2020-07-29 07:50:00 Proceeding
02.SIWZ_zima_2020-2021_23.07.2020.pdf pdf 1033.27 2020-07-29 07:50:00 Proceeding
03.Załączniki_nr_1_3-8_zima_2020-2021_23.07.2020.docx docx 113.85 2020-07-29 07:50:00 Proceeding
04.STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA.doc doc 183 2020-07-29 07:50:00 Proceeding
espd-request.zip zip 85.77 2020-07-29 07:50:00 Proceeding
Informacja z otwarcia ofert_podpisana.pdf pdf 310.69 2020-09-01 11:52:03 Public message
Ogłoszenie o wyborze_ZKM.AZ1.1.2020.pdf pdf 293.97 2020-09-25 09:40:36 Public message

Announcements

2020-09-25 09:40 Maria Lepianka Zamawiający w załączeniu udostępnia ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępo0waniu znak ZKM/AZ/1/2020 - zimowe utrzymanie chodników, przejść dla pieszych w ciągach pasów drogowych, parkingów, przystanków autobusowych na terenie miasta Iławy w okresie listopad 2020– marzec 2021

Ogłoszenie o wyborze [...].pdf

2020-09-01 11:52 Maria Lepianka INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2019.1843 ze zm..) zwanej dalej „ustawą Pzp” w załączeniu publikuje informację z otwarcia ofert:

Informacja z otwarci [...].pdf

Offer form

No. Name Criterium weight Description and attachments Your suggestion or comment Attach file
1 Oferta/Wniosek Wykonawcy - W tym miejscu załącz dokumenty wymagane przez Zamawiającego, podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym. Dokumenty powinny zostać podpisane przez upoważnione osoby w zależności od rodzaju podpisywanego dokumentu. Pamiętaj, że jeśli wybierzesz typ podpisu - zewnętrzny XAdES - musisz dołączyć dwa pliki, podpis oraz plik z podpisanymi danymi. Link do instrukcji podpisywania plików - bit.ly/podpis_elektroniczny Attachment required (0)
2 Tajemnica przedsiębiorstwa - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności. Zgodnie z art. 86 ust. 4 Pzp tajemnicą przedsiębiorstwa nie może być nazwa firmy, adres, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności. Zaleca się, aby każda informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa była zamieszczona w odrębnym pliku i określała przedmiot będący jej treścią wraz z uzasadnieniem (podstawą prawną utajnienia). (0)
(0)
Unlock the form

The number of page views: 573